เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายนอก กับกิจกรรมการให้การปรึกษาของพยาบาลผู้ให้การปรึกษาศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

 

ผู้วิจัย/Authors: นาฏการ ณ บางช้าง

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายนอก กับกิจกรรมการให้การปรึกษาของพยาบาลผู้ให้การปรึกษาศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา/Source: สารสภาการพยาบาล ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2541

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับกิจกรรมการให้การปรึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และประสบการณ์การให้การปรึกษา และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ภาระงาน สถานที่ให้การปรึกษา การสนับสนุนของผู้ร่วมงานและการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชา กับกิจกรรมการให้การปรึกษาของพยาบาลผู้ให้การปรึกษาศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และศึกษาปัจจัยที่สามารถเป็นตัวทำนายระดับกิจกรรมการให้การปรึกษาได้ ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ พยาบาลที่เคยผ่านการอบรมการให้การปรึกษาที่กองการพยาบาลสาธารณสุขจัดอบรมขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2539 - 2540 และทำหน้าที่ให้การปรึกษาของศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 74 คน ผลการวิจัย พบว่า 1. ระดับกิจกรรมการให้การปรึกษาโดยรวมของพยาบาลผู้ให้การปรึกษาในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก(x = 3.82) 2. ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกิจกรรม การให้การปรึกษาและปัจจัยภายนอก ด้านภาระงาน มีความสัมพันธ์ทางลบกับกิจกรรมการให้การปรึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (r = .39และ .46 ตามลำดับ) 3. กลุ่มค่าตัวแปร ที่สามารถร่วมกันทำนายกิจกรรมการให้การปรึกษาของพยาบาลผู้ให้การปรึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2 ตัวแปร คือ ปัจจัยภายนอก ด้านภาระงาน และปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรส สามารถอธิบายความผันแปรของกิจกรรมการให้การปรึกษาของพยาบาลผู้ให้การปรึกษาในศูนย์บริการสาธารณสุขได้ ร้อยละ 27.10
website link wife cheaters
click here read here what is infidelity
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
spy phone free download spyware mobile texting spyware
my husband cheated femchoice.org dating for married people
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: การให้การปรึกษา, ปรึกษา, พยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, จิตเวชศาสตร์, พยาบาล, ปฏฺบัติการพยาบาล, nurse, counseling, psychiatric nursing

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: นักวิชาการพยาบาล ระดับ 8 กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

Code: 116411301003

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ