เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลจากพยาบาลกับการเผชิญความเครียดของมารดาที่บุตรป่วยด้วยโรคปอดบวมขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

 

ผู้วิจัย/Authors: เกียรติกำจร กุศล, เกษรา วนโชติตระกูล

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลจากพยาบาลกับการเผชิญความเครียดของมารดาที่บุตรป่วยด้วยโรคปอดบวมขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิจัยทางการพยาบาล ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2541

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลจากพยาบาลกับการเผชิญความเครียดของมารดาที่บุตรป่วยด้วยโรคปอดบวมขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลของลีนินเจอร์และการเผชิญความเครียดของลาซารัสและโฟล์คแมนเป็นแนวทางในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาของผู้ป่วยเด็กที่ป่วยด้วยโรคปอดบวมขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวน 50 คน การดูแลจากพยาบาลประเมินโดยใช้แบบสอบถามซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของเฮาล์ ส่วนวิธีการเผชิญความเครียดของมารดาวัดโดยใช้แบบสอบถามที่ได้ดัดแปลงมาจากแบบวัดของจาโลวิส ผลการวิจัยพบว่ามารดารับรู้การดูแลจากพยาบาลอยู่ในระดับสูง ในด้านการให้ความมั่นใจและทำให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่า ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการดูแล ให้ความช่วยเหลือและด้านอารมณ์ มารดาใช้วิธีการเผชิญความเครียดทั้งแบบมุ่งแก้ปัญหาและมุ่งจัดการกับอารมณ์ในระดับสูงเช่นกัน แต่ใช้วิธีการมุ่งแก้ปัญหามากกว่ามุ่งจัดการกับอารมณ์ สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลจากพยาบาลกับการเผชิญความเครียดของมารดาพบว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับปานกลาง วารสารวิจัยทางการพยาบาล 2540;2(1):12-28
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
link how many guys cheat why women cheat on husbands
free abortion pill open when to get abortion
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: ความเครียด, เครียด, การพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, การเผชิญความเครียด, โรคปอดบวม, จิตเวชศาสตร์, พยาบาล, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Code: 113410201002

ISSN/ISBN: 0859-7685

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ