เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและการเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

 

ผู้วิจัย/Authors: ประไพ บุรินทรามาตย์, มาลี เลิศมาลีวงศ์, กิตติกร นิลมานัด

ชื่อเรื่อง/Title: ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและการเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิจัยทางการพยาบาล ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2541

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง 1) ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและการเผชิญความเครียดของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 2) ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา ครั้งที่ของการเข้าพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและระยะเวลาในการดูแลผู้ป่วยกับความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยกับการเผชิญความเครียด โดยใช้ทฤษฎีความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของมิเชลและการเผชิญความเครียดของลาซาลัสและโฟล์คแมน กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติผู้ดูแลจำนวน 43 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของญาติผู้ดูแลและการเผชิญความเครียด ผลการวิจัยพบว่า ญาติผู้ดูแลมีความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยสูง โดยความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยด้านความคลุมเครือเกี่ยวกับความเจ็บป่วยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้วิธีการเผชิญความเครียดด้านมุ่งแก้ปัญหา นอกจากนี้พบว่า ระดับการศึกษาและครั้งที่ของการเข้าพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางลบกับความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับวิธีการเผชิญความเครียดด้านการจัดการกับอารมณ์ วารสารวิจัยทางการพยาบาล 2541 ; 2(1) : 76-90
husbands who cheat website why wifes cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
i cheated on my husband now what read i cheated on my
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable

Keywords: ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย, การเผชิญความเครียด, ความเครียด, เครียด, ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี, ญาติ, ครอบครัว, การพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรคเอดส์, เอดส์, stress, aids, HIV, nurse, family

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 113410201001

ISSN/ISBN: 0859-7885

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ