เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภาวะทางร่างกาย ภาวะซึมเศร้า การดูแลตนเองด้านโภชนาการและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: พรรณวดี พุธวัฒนะ, อรุณี นาคะพงศ์, กาญจนา หงษ์ทอง, ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาน

ชื่อเรื่อง/Title: ภาวะทางร่างกาย ภาวะซึมเศร้า การดูแลตนเองด้านโภชนาการและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิจัยทางการพยาบาล ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2540, 187-204

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะทางร่างกาย ภาวะซึมเศร้า การดูแลตนเองด้านโภชนากรา ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านี้ โดยใช้กรอบทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มารับบริการที่ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง จำนวน 131 ราย เลือกตัวอย่างแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตามแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึกภาวะทางร่างกายเรื่องการเคี้ยว รับกลิ่น รับรส แบบวัดกิจกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐานและชั้นยาก แบบวัดการดูแลตนเองด้านโภชนาการ เส้นรอบวงกล้ามเนื้อกึ่งกลางต้นแขน ระดับอัลบูมินในซีรั่มฮีโมโกลบิน และฮีมาโตคริต ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีภาวะทางร่างกายและการดูแลตนเองด้านโภชนาการค่อนข้างดี ประมาณหนึ่งในห้ามีภาวะซึมเศร้าในระดับเล็กน้อยและปานกลาง แต่เกือบทั้งหมดมีดัชนีทางโภชนาการผิดปกติอย่างน้อย 1 ด้าน ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะทางร่ายกาย เรื่องการเคี้ยว รับกลิ่น รับรสที่ปกติมีภาวะซึมเศร้าน้อยกว่า และมีการดูแลตนเองด้านโภชนาการดีกว่ากลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางร่างกายดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กลุ่มที่สามารถกระทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น มีการดูแลตนเองด้านโภชนาการดีกว่ากลุ่มที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และกลุ่มที่มีการดูแลตนเองด้านโภชนาการต่างกันมีภาวะโภชนาการโดยรวมต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนแนวคิดของ โอเร็ม ในเรื่องปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการดูแลตนเอง และการดูแลตนเองที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพ
link unfaithful husband why women cheat on husbands
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
why do husband cheat link when married men cheat
women who cheated read looking for affair
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men

Keywords: ภาวะซึมเศร้า, community, depress, depression, depressive, geriatrics, Orem, การพยาบาล, ทฤษฎีโอเร็ม, การพยาบาลจิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ซึม, ซึมเศร้า, ผู้สูงอายุ, , ภาวะซึมเศร้า, โรคซึมเศร้า, เศร้า, อาการซึมเศร้า

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 113400102005

ISSN/ISBN: 0859-7885

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ