เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: บุคลิกภาพและภูมิหลังครอบครัวของผู้ต้องหาคดีข่มขืน

 

ผู้วิจัย/Authors: เบญจวรรณ สามสาลี, สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว, รัตนาวดี ชอนตะวัน,

ชื่อเรื่อง/Title: บุคลิกภาพและภูมิหลังครอบครัวของผู้ต้องหาคดีข่มขืน

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิจัยทางการพยาบาล ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2540, 156-166

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุคลิกภาพและภูมิหลังครอบครัวของผู้ต้องหาคดีข่มขืน กลุ่มตัวอย่างคือผู้ต้องหาคดีข่มขืน ที่ถูกศาลและตำรวจส่งมาตรวจสภาพจิตที่โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดบุคลิกภาพชื่อ Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยและแนวทางประกอบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกด้านภูมิหลังครอบครัวที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลด้านบุคลิกภาพ โดยการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบเจาะลึกจากกลุ่มตัวอย่าง และญาติ ผลการวิจัยพบว่าบุคลิกภาพของผู้ต้องหาคดีข่มขืนส่วนใหญ่เป็นลักษณะหวาดระแวง รองลงมาคือลักษณะอันธพาล ลักษณะความวิตกกังวลทั่วๆ ไป ลักษณะความผิดปกติทางความคิดและลักษณะพฤติกรรมทางอารมณ์ที่มากเกินไป ในด้านภูมิหลังครอบครัวพบว่า ส่วนใหญ่ได้รับเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย ขาดระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมครอบครัวเดียวกัน ได้รับการอบรมสั่งสอนด้านสังคมและศีลธรรมภายหลังได้กระทำผิดแล้ว และผู้ต้องหาทุกรายเคยได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง บิดาหรือมารดาและพี่น้อง รายที่มีภรรยาได้ถูกภรรยาทอดทิ้ง ผู้ต้องหาทุกรายมีอารมณ์เก็บกดและพฤติกรรมก้าวร้าว เคยมีพฤติกรรมเกเร ผิดศีลธรรม คบเพื่อนที่มีความประพฤติไม่ดี มูลเหตุจูงใจในการก่อคดีครั้งนี้ คือการคิดว่าผู้หญิงสมยอม ให้ท่า การโกรธแค้นผู้หญิงที่ทำให้อกหัก การเห็นว่าสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวย การถูกชักจูงหรือเลียนแบบพฤติกรรมผู้อื่น
link unfaithful husband why women cheat on husbands
free abortion pill read when to get abortion
why men have affairs redirect redirect
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
married looking to cheat link how can people cheat
dating for married women who love to cheat meet to cheat

Keywords: คดีข่มขืน, ผู้ต้องหาคดีข่มขืน, บุคลิกภาพ, ครอบครัว, จิตวิทยา, จิตเวช, , จิตเวชศาสตร์, นิติจิตเวช, บุคลิกภาพ, สังคม, แบบวัดบุคลิกภาพ, MMPI

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 113400102004

ISSN/ISBN: 0859-7885

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ