เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สมรรถนะที่จำเป็นของพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริพร จิรวัฒน์กุล, อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ศรีประภา ปิยะศิริศิลป์, รุ่งอรุณ โตศักดิ์ภราเลิศ, ดวงตา กุลรัตนญาณ, จินตนา ยูนิพันธ์, อุษา พึ่งธรรม, พยุงจิต วรมุนินทร, ชูศรี เกิดพงษ์บุญโชติ, วิภาวี เผ่ากันทรากร

ชื่อเรื่อง/Title: สมรรถนะที่จำเป็นของพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิจัยทางการพยาบาล ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2540, 53-70

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นที่พยาบาลวิชาชีพพึงมีในการให้การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ และอธิบายสถานการณ์ปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์เนื้อหาซึ่งได้จากข้อมูลการสังเกตการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ 41 คน สนทนากลุ่มกับผู้ป่วย 37 คน ผู้บริหารการพยาบาล 38 คน อาจารย์พยาบาล 62 คน พยาบาลวิชาชีพ 201 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกอย่างเฉพาะเจาะจงจาก 5 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่และสงขลา พร้อมทั้งการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอีก 17 คน ในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2537 พบว่า สมรรถนะด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่พยาบาลวิชาชีพทุกคนจำเป็นต้องมีคือ การตระหนักตนเอง การสื่อสารเชิงบำบัด การให้คำปรึกษา การสัมภาษณ์เพื่อการช่วยเหลือ การดำเนินสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดรักษา การดำเนินกลุ่มกิจกรรมบำบัด และการวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยซึมเศร้า โกรธ ท้อแท้ ไม่ยอมรับ และมีความกดดันทางเพศ อย่างไรก็ตามพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลผู้ป่วยกาย และโรงพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชไม่ได้แสดงสมรรถนะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่ต่างกันอย่างชัดเจน มีที่ต่างกันบ้างคือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลฝ่ายกายบางแห่งเท่านั้นที่กระทำและกระทำไม่สม่ำเสมอ
husbands who cheat website why wifes cheat
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: nurse, psychiatric nurse, พยาบาลจิตเวช, พยาบาลวิชาชีพ, ปฏฺบัติการพยาบาล, การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Code: 113400101003

ISSN/ISBN: 0859-7685

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ