เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ของการได้รับสารหนูเรื้อรังกับระดับเชาวน์ปัญญาของเด็ก ในอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ผู้วิจัย/Authors: อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ, พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์, มันทนา ประทีปะเสน, ธวัชชัย วรพงศธร

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ของการได้รับสารหนูเรื้อรังกับระดับเชาวน์ปัญญาของเด็ก ในอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม 2542, หน้า 408-414

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของระดับสารหนูในเส้นผมกับระดับเชาว์ปัญญาของเด็กอายุ 6-9 ปี จำนวน 529 ราย ซึ่งอาศัยอยู่ที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่แรกเกิด เก็บข้อมูลการได้รับสารหนูเรื้อรังโดยใช้ปริมาณสารหนูในเส้นผม ซึ่งตรวจด้วยวิธี Atomic Absorption Spectrophotometry เป็นตัวชี้วัด ทดสอบระดับเชาวน์ปัญญาด้วยแบบทดสอบเวคส์เลอร์ และได้เก็บตัวแปรรบกวนในช่วงเวลาเดียวกัน ผลการวิเคราะห์การจำแนกพหุพบความสัมพันธ์ของระดับสารหนูในเส้นผมกับระดับเชาว์ปัญญาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.002)โดยระดับสารหนูในเส้นผมสามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับเชาว์ปัญญาในเด็กได้ร้อยละ 14 การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการได้รับสัมผัสสารหนูอย่างเรื้อรังมีความสัมพันธ์กับความบกพร่องของระดับเชาวน์ปัญญา จึงควรที่จะมีการป้องกันการได้รับสัมผัสสารหนูเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะในเด็กและควรจะมีระบบเฝ้าระวังสุขภาพของเด็กเหล่านี้ด้วย
cheater marriage affairs go
link unfaithful husband why women cheat on husbands
cheaters click here read
wife cheaters infidelity open
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
married looking to cheat open how can people cheat
how to cheat on wife link why wife cheated
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories

Keywords: ความสัมพันธ์, เส้นผม, เชาว์ปัญญา, เด็ก, สารหนู, ระดับเชาว์ปัญญา, แบบทดสอบเวคส์เลอร์, intelligence, IQ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาลัยมหิดล คณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 111422404018

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ