เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาย้อนหลัง 10 ปี ผู้ป่วยโรคลมชักในผู้ใหญ่ ในสถาบันประสาทวิทยา

 

ผู้วิจัย/Authors: กัลยา เกษมทรัพย์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาย้อนหลัง 10 ปี ผู้ป่วยโรคลมชักในผู้ใหญ่ ในสถาบันประสาทวิทยา

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 เมษายน 2541,172-182

รายละเอียด / Details:

ผู้ป่วยโรคลมชักที่เริ่มมีอาการชักตั้งแต่อายุ 25 ปีหรือมากกว่า มักพบสาเหตุของการเกิดโรค ซึ่งต่างจากผู้ป่วยโรคลมชักที่เริ่มมีอาการชักในวัยเด็กหรือวัยรุ่นที่มักหาสาเหตุไม่พบ ดังนั้นโรคลมชักในผู้ใหญ่จึงต้องสืบค้นอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุของโรค รายงานนี้ได้ทำการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยโรคลมชักในผู้ใหญ่ที่มารับการรักษา ณ สถาบันประสาทวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2539 จำแนกตามชนิด และสาเหตุของการเกิดโรคในกลุ่มอายุต่าง ๆ โดยใช้ อายุที่ผู้ป่วยที่มีอาการชักครั้งแรกเป็นเกณฑ์ พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน 1,100 คน เป็นชาย 590 ราย (ร้อยละ 53.64) หญิง 510 ราย (ร้อยละ 46.36) และพบอาการชักทั้งตัว 749 ราย (ร้อยละ 6809) ชักเฉพาะที่ 177 ราย (ร้อยละ 16.09) ชักแบบ complex partial 174 ราย (ร้อยละ 15.82) สำหรับสาเหตุของโรคลมชักนั้น เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง 265 ราย (ร้อยละ24.09) ตัวอ่อนของพยาธิตืดหมูในสมอง 183 ราย(ร้อยละ16.64) เนื้องอกของสมอง 165 ราย (ร้อยละ 15) ภยันตรายต่อสมองแล้วเกิดอาการชักขึ้นภายหลัง 83 ราย (ร้อยละ 7.54) โรคสมองฝ่อ 69 ราย (ร้อยละ 6.27) โรคพิษสุราเรื้อรัง 36 ราย (ร้อยละ 3.27) ไม่ทราบสาเหตุ 281 ราย (ร้อยละ 25.55) ส่วนผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองพบ ผิดปกติ 758 ราย (ร้อยละ 68.91) ปกติ 342 ราย (ร้อยละ 31.09) และผลการตรวจคอมพิวเตอร์สมองพบ ผิดปกติ 785 ราย (ร้อยละ 71.36) ปกติ 315 ราย (ร้อยละ 28.64) จากการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ป่วยโรคลมชักในผู้ใหญ่ เกือบร้อยละ 75 สามารถหาสาเหตุได้ ดังนั้นนอกจากการซักประวัติ ตรวจร่างกายอย่างละเอียด และการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองแล้ว การตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัยด้วยคอมพิวเตอร์สมอง จะช่วยแพทย์หาสาเหตุของโรคลมชักได้ดีขึ้น และในผู้ป่วยบางรายอาจรักษาให้หายขาดได้
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
husbands who cheat website why wifes cheat
My wife cheated on me click all wives cheat
cheaters click here read
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
meet to cheat go why women cheat
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
most women cheat women affair married men cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: epilepsy, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรคลมชัก, ลมชัก

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Code: 111412304001

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ