เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจปัญหาทางสังคมและสุขภาพในผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบลแม่สอด จังหวัดตาก

 

ผู้วิจัย/Authors: วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์, พัชรี เงินตรา, ชิด บุญมาก, ฉวีวรรณ เชาวกีรติพงศ์, ปราณี มหาศักดิ์พันธ์, ศุภวรรณ คุณโชติ

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจปัญหาทางสังคมและสุขภาพในผู้สูงอายุเขตเทศบาลตำบลแม่สอด จังหวัดตาก

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2540,251-260

รายละเอียด / Details:

การสำรวจผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60ปีขึ้นไป จำนวน 546 ราย ในเขตเทศบาลตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2537 เพื่อประเมินปัญหาทางสังคมและสุขภาพ โดยใช้แบบสอบถาม การตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 63.4 มีอายุระหว่าง 60-69 ปีเกือบทั้งหมดมีการศึกษาระดับประถมศึกษา(ร้อยละ 75.8 ) หรือไม่ได้เรียน (ร้อยละ 19.2 ) ผู้สูงอายุร้อยละ 33.7 มีความเห็นว่ารายได้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการใช้จ่าย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.2 )อาศัยอยู่กับบุตร และพบ่ว่าผู้สูงอายุเพศชายมีร้อยละของผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย ส่วนประวัติการดื่มสุราพบว่ามีการดื่มไม่มากนักในผู้สูงอายุ สำหรับการใช้ยาของผู้สูงอายุภายใน 1 เดือนก่อนการสัมภาษณ์ จากการศึกษาพบว่า ยาที่ใช้บ่อย ได้แก่ ยาแก้ปวดทั่วไป (ร้อยละ 45.4) ยาแก้ปวดข้อ (ร้อยละ 18.9) และยาโรคหัวใจและหลอดเลือด (ร้อยละ 15.4) ส่วนประวัติการเคยได้รับบาดเจ็บภายใน 6 เดือนก่อนการสัมภาษณ์พบว่า สาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด คือ การพลัดตกหกล้ม และพบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปให้ประวัติการเคยได้รับการบาดเจ็บมากกว่าผู้ที่อายุน้อยกว่า กิจวัตรประจำวันที่ผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นมากที่สุด คือ การเตรียมอาหาร (อัตรา 238.1/1,000 ประชากร) ผู้สูงอายุร้อยละ 25.6 ได้รับการตรวจพบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และร้อยละ 3.9 เป็นโรคเบาหวาน จากการศึกษาพบว่าร้อยละ 45.7 ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้มาก่อน สำหรับโรคเบาหวานพบว่าร้อยละ 76.2 เป็นการตรวจพบครั้งแรกเช่นเดียวกัน โครงการสำรวจนี้ยังพบโรคเรื้อรังอื่น ๆ ซึ่งสามารถให้การรักษาได้ เช่น โรคต้อกระจก และภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นต้น ผู้รายงานมีความเห็นว่า ควรมีการดำเนินงานสำรวจเพื่อค้นหาปัญหาทางด้านสังคมและสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์และสังคมต่อไป
website women that cheat with married men wife cheaters
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
aids pictures symptoms click aid symptoms
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: ปัญหาทางสังคม, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, ผู้สูงอายุ, สังคม, mental health, social and health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลแม่สอด ตาก

Code: 111402207010

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ