เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเลี้ยงดูบุตรคนแรกวัยแรกเกิดถึง 2 เดือนของบิดา ตามเกณฑ์พัฒนาการและความต้องการของวัยทารก

 

ผู้วิจัย/Authors: จรวยพร สุภาพ, อำไพ วรรณเชฐอิสรา, ศิริกุล อิศรานุรักษ์, สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์

ชื่อเรื่อง/Title: การเลี้ยงดูบุตรคนแรกวัยแรกเกิดถึง 2 เดือนของบิดา ตามเกณฑ์พัฒนาการและความต้องการของวัยทารก

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 9 กันยายน 2539,303-310

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบิดา ปัจจัยด้านบุตร ปัจจัยด้านครอบครัว กับการเลี้ยงดูบุตรคนแรกวัยแรกเกิดถึง 2 เดือนของบิดาที่พาบุตรมารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลเด็กและโรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร จำนวน 220 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่สร้างขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2537 พบว่า บิดามีคะแนนเฉลี่ยของการเลี้ยงดูบุตรสูงที่สุดในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของบุตร รองลงมาคือด้านการปกป้องคุ้มครองอันตรายแก่บุตรและด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการดูแลบุตรทางร่างกายและจิตใจจากการแบ่งระดับการเลี้ยงดูบุตร บิดาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.5) มีการเลี้ยงดูบุตรในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงดูบุตรของบิดา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เวลาที่บิดาให้แก่บุตรในแต่ละวัน
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
link how many guys cheat why women cheat on husbands
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
women looking to cheat link when a husband cheats
cheats read infidelity in marriage
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
horny sex stories read reading sex stories
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: ครอบครัว, จิตวิทยา, จิตวิทยาพัฒนาการ, เด็ก, พัฒนาการ, การเลี้ยงดูบุตรคนแรก, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 111392109009

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ