เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2538

 

ผู้วิจัย/Authors: กฤษฎา ชลวิริยะกุล

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2538

แหล่งที่มา/Source: วารสารศูนย์สุขภาพจิตชัยนาท ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2539

รายละเอียด / Details:

การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2538 เพื่อต้องการทราบถึงผลกระทบด้านจิตใจของประชาชนอันเนื่องมาจากอุทกภัยอันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิตที่จะเกิดจากอุทกภัยโดยตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชากรหัวหน้าครอบครัวหรือตัวแทนครอบครัวครัวเรือนละ 1 คน ในอำเภอเมือง และอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาทที่ประสบอุทกภัยและเป็นผู้ไม่เคยรับการรักษาทางจิตเวชมาก่อน จำนวน 189 ราย ทำการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามความเครียด H.O.S. (The health Opinion Survey) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมทั้งการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง กลุ่มโดยใช้ค่าT-test และ Oneway ผลการศึกษาพบว่า หลังประสบอุทกภัย ประชาชนมีระดับความเครียดสูงขึ้นกว่าก่อนประสบอุทกภัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีประชากรที่มีความเครียดสูงมากระดับเสี่ยงต่อการมีปัญหาทางสุขภาพจิตและพบว่ามีปัญหาสุขภาพจิตบ้างแล้ว จำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.87 ซึ่งเป็นประชากรในพื้นที่ประสบอุทกภัยรุนแรงคือ อำเภอสรรพยา การเปรียบเทียบภาวะความเครียดก่อนกับหลังประสบอุทกภัยรุนแรงคือ อำเภอสรรพยา การเปรียบเทียบภาวะความเครียดก่อนกับหลังประสบอุทกภัยพบว่าตัวแปรด้านอำเภอที่อยู่ สถานภาพสมรส จำนวนบุตรการศึกษา อาชีพ รายได้ และการได้รับความช่วยเหลือของผู้ประสบอุทกภัยไม่มีผลทำให้ความเครียดแตกต่างกันขณะที่ตัวแปรในด้านเพศ และความสูญเสียที่ได้รับ จะมีผลต่อความเครียดของผู้ประสบอุทกภัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ความเครียดที่มีของผู้ประสบอุทกภัย แสดงออกทางอาการมือสั่น มือเท้ามีเหงื่อออก ใจสั่น ใจเต้นแรง รู้สึกท้อแท้นอนไม่หลับ ท้องผิดปกติ ฝันร้ายตกใจจนเหงื่อแตกรู้สึกเจ็บป่วยโดยไม่มีสาเหตุเบื่ออาหาร เจ็บป่วยทำให้การทำงานลดลงมึนงงศีรษะ กลุ้มใจ น้ำหนักลด หายใจไม่อิ่ม หายใจขัดหรือหอบรู้สึกไม่มีแรงไม่สบายใจและมองโลกว่าไม่มีสิ่งมีค่ามีประโยชน์
why men have affairs redirect married men who cheat with men
cheater marriage affairs go
cheaters wife affair read
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me

Keywords: สุขภาพจิต, ภาวะสุขภาพจิต, น้ำท่วม, ชัยนาท, ปัญหาสุขภาพจิต, ภัยธรรมชาติ, ภัยพิบัติ, อุทกภัย

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: ศูนย์สุขภาพจิตชัยนาท กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 11090102001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ