เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรู้และทัศนคติของบุคลากรโรงพยาบาลราชานุกูล ต่อกลุ่มอาการดาวน์

 

ผู้วิจัย/Authors: อารยา รุ่งเรืองรัตน์, อาทิมา กูรมะสุวรรณ, นิเวศ เด่นรัศมีเทพ

ชื่อเรื่อง/Title: ความรู้และทัศนคติของบุคลากรโรงพยาบาลราชานุกูล ต่อกลุ่มอาการดาวน์

แหล่งที่มา/Source: วารสารราชานุกูล ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2540,14-23

รายละเอียด / Details:

ศึกษาเปรียบเทียบ ความรู้ ทัศนคติ ที่มีต่อกลุ่มอาการดาวน์ ในบุคลากรของโรงพยาบาลราชานุกูล จำนวน 126 คน แบ่งเป็นบุคลากรปฏิบัติงานโดยตรง จำนวน 74 คน (ร้อยละ 58.8) และบุคลากรไม่ได้ปฏิบัติงานโดยตรง จำนวน 52 คน (ร้อยละ 41.2) ระยะเวลาวิจัย ตั้งแต่ 6 กันยายน 2536-13 กันยายน 2536 ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เรื่องกลุ่มอาการดาวน์ แนวโน้มในการปฏิบัติในการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ การส่งเสริมการเรียนร่วม และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มอาการดาวน์ ในบุคลากรทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การพาเด็กกลุ่มอาการดาวน์เที่ยวนอกบ้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
why men have affairs redirect redirect
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
how to cheat on wife go why wife cheated

Keywords: ทัศนคติ, เด็ก, ปัญญาอ่อน, โรคปัญญาอ่อน, บุคลากร, อาการดาวน์, พัฒนาการเด็ก, โรงพยาบาลราชานุกูล, mental retardation, MR

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: นิสิตแพทย์ โครงการการศึกษาแพทย์แนวใหม่ โดยโรงพยาบาลราชานุกูล และคณะแพทยศา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 108401203008

ISSN/ISBN: 8057-8036

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ