เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลเทคนิคโรงพยาบาลราชานุกูล

 

ผู้วิจัย/Authors: นงลักษณ์ สบแก้ว

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลเทคนิคโรงพยาบาลราชานุกูล

แหล่งที่มา/Source: วารสารราชานุกูล ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2540

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลเทคนิคโรงพยาบาลราชานุกูล กลุ่มเครื่องมือที่ใช้การศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 70 อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70 อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 34 สถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 58 ภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 54 วุฒิการศึกษาระดับ ม.ศ. 3 คิดเป็นร้อยละ 60 ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 15 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 48 เงินเดือนที่ได้รับอยู่ระหว่าง 8,001 - 12,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 48 ปัจจุบันมีบ้านเป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 48 สาเหตุที่เข้าศึกษาวิชาชีพนี้เพราะหางานง่าย คิดเป็นร้อยละ 40 2. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลเทคนิคโรงพยาบาลราชานุกูลอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62 ส่วนระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง คิดเป็นร้อยละ 20 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับต่ำ คิดเป็นร้อยละ 18 3. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลเทคนิคโรงพยาบาลราชานุกูล ที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในระดับสูงสุดคือ งานที่ทำอยู่เป็นงานที่มั่นคง ไม่ต้องกลัวออกจากงานถ้าไม่ทำผิด มีคะแนนเฉลี่ย 3.74 ส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจต่ำสุด คือ สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับจากทางราชการทางโรงพยาบาลและฝ่ายการพยาบาลเพียงพอเหมาะสมดีแล้ว มีคะแนนเฉลี่ย 2.38
wife cheaters infidelity open
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife

Keywords: nurse, stress, ความเครียด, เครียด, พยาบาลเทคนิค, สุขภาพจิต, การปฏิบัติงาน, ปฏิบัติงานพยาบาล, จิตวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 108401201001

ISSN/ISBN: 8075-8036

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ