เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สุขภาพจิตของบุคลากรฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูล

 

ผู้วิจัย/Authors: สุดารักษ์ วรรณรักษ์เจริญ

ชื่อเรื่อง/Title: สุขภาพจิตของบุคลากรฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูล

แหล่งที่มา/Source: วารสารราชานุกูล ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2538, 4-13

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสุขภาพจิตของบุคลากรฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชานุ กูล รวมทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพกายและจิตใจ ด้านความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองด้านการปรับตัวด้านสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือบุคลากรฝ่ายการพยาบาล จำนวนร้อยละ 25 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นได้กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพ 16 คน พยาบาลเทคนิค 12 คน เจ้าหน้าที่พยาบาล 1 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 20 คน รวมจำนวน 49 คน (จากทุกหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลราชานุกูล) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคล ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น ส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมินสภาวะสุขภาพจิตของรองศาสตราจารย์อัจฉรา สุขารมณ์ ซึ่งดัดแปลงมาจาก มูนนีย์พร็อบเบลมเช็คลิส (Mooney Problem Check List) เป็นรายด้าน 4 ด้าน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล กระทำโดยการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลของการวิจัยพบว่า ระดับสภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรฝ่ายการพยาบาลรวมทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ย 2.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 แสดงว่าระดับสภาวะสุขภาพจิตของาบุคลากรฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูลมีสุขภาพจิตดี เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละด้านพบว่าด้านสุขภาพกายและจิตใจ มีคะแนนเฉลี่ย 2.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 อยู่ในระดับสุขภาพจิตดี ด้านความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 อยู่ในระดับสุขภาพจิตดีด้านการปรับตัว มีคะแนนเฉลี่ย 2.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 อยู่ในระดับสุขภาพจิตดีด้านสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน มีคะแนนเฉลี่ย 2.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 อยู่ในระดับสุขภาพจิตดีเช่นกัน
why men have affairs website married men who cheat with men
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
cheaters click here read
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
spy phone free download android spy apps free texting spyware
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
reasons women cheat go how to cheat on wife
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands

Keywords: สุขภาพจิต, nurse, stress, พยาบาล, บุคลากรฝ่ายการพยาบาล, โรงพยาบาลราชานุกูล, สุขภาพจิต, แบบประเมินสภาวะสุขภาพจิต, แบบประเมิน, สภาวะสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 108381003005

ISSN/ISBN: 8075-8036

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ