เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาผลของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มอาการดาวน์อายุ 2 ปี 6เดือน ถึง 3 ปี ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการในช่วงเวลาที่ต่างกัน

 

ผู้วิจัย/Authors: ชลันธร ปรียาสมบัติ, รวีวรรณ อธิกุลวงศ์, ธนพัน ขันธมิตร

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาผลของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มอาการดาวน์อายุ 2 ปี 6เดือน ถึง 3 ปี ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการในช่วงเวลาที่ต่างกัน

แหล่งที่มา/Source: วารสารราชนุกูล ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2537, 4-15

รายละเอียด / Details:

ศึกษาพัฒนาการเด็กกลุ่มอาการดาวน์โรงพยาบาลราชานุกูล เปรียบเทียบระหว่างเด็กกลุ่มที่ 1 ซึ่งเข้าโครงการส่งเสริมพัฒนาการของโรงพยาบาลราชานุกูลมาก่อนจำนวน 20 คน และเด็กกลุ่มที่ 2 ซึ่ง เริ่มเข้าโครงการเดียวกันจำนวน 6 คนโดยศึกษาจากบันทึกพัฒนาการ 5 ด้านได้แก่ การเคลื่อนไหว, การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา, การเข้าใจภาษา, การใช้ภาษาและทักษะด้านสังคมและการช่วยเหลือตัวเองของเด็กแต่ละคนใน 2 ระยะ คือ เมื่ออายุอยู่ระหว่าง 2 ปี 6 เดือน ถึง 3 ปี และอีก 6 เดือนต่อมาพบว่าเด็กกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ต่างมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นในทุกด้าน ( p= 0.05) ที่ ระยะเริ่มต้น เด็กกลุ่มที่ 1 มีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาและการเข้าใจภาษามากกว่าเด็กกลุ่มที่ 2 ( p = 0.05) ที่ระยะ 6 เดือนต่อมาเด็กกลุ่มที่ 1 มีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญามากกว่าเด็กกลุ่มที่ 2 ( p= 0.05) เมื่อเปรียบเทียบอัตราเพิ่มของพัฒนาการเฉลี่ยด้านต่าง ๆ ต่อเดือน พบว่าเด็กกลุ่มที่ 2 มีอัตราการเพิ่มของพัฒนาการเฉลี่ยต่อเดือนของพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวมากกว่าเด็กกลุ่มที่ 1 ( p= 0.05)
husbands who cheat click why wifes cheat
My wife cheated on me click all wives cheat
read go married and want to cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
why do husband cheat link when married men cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
how to cheat on wife go why wife cheated

Keywords: Down’s syndrome, mental retardation, เด็ก, ปัญญาอ่อน, โรคปัญญาอ่อน, อาการดาวน์, ดาวน์, พัฒนาการเด็ก

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โครงการการศึกษาแพทย์แนวใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 108370903009

ISSN/ISBN: 8057-8036

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ