เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษายาที่ใช้กับผู้ป่วยปัญญาอ่อนในโรงพยาบาลราชานุกูล

 

ผู้วิจัย/Authors: บุญรักษ์ ปราชญากุล

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษายาที่ใช้กับผู้ป่วยปัญญาอ่อนในโรงพยาบาลราชานุกูล

แหล่งที่มา/Source: วารสารราชานุกูล ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2537,5-12

รายละเอียด / Details:

การศึกษายาที่ใช้กับผู้ป่วยปัญญาอ่อนในโรงพยาบาลราชานุกูล ปี พ.ศ. 2533-2535 (มกราคม 2533 - ธันวาคม 2535) จากแฟ้มประวัติผู้ป่วยนอก งานเวชระเบียนและสถิติโรงพยาบาลราชานุกูล จำนวน 1,998 ราย พบว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดรักษาจากแพทย์โดยวิธี เภสัชบำบัด จำนวน 467 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.37 นอกจากนั้นเป็นการฟื้นฟูทางการแพทย์โดยวิธี อื่น ๆ ได้แก่ การทำกายภาพบำบัด อรรถบำบัด และพฤติกรรมบำบัด เป็นต้น กลุ่มยาที่แพทย์พิจารณาสั่งใช้กับผู้ป่วยปัญญาอ่อนมากที่สุด คือ กลุ่มยาทางจิตเวช (Psychotropic Drugs) จำนวน 24.36% กลุ่มยาที่ใช้มากเป็นลำดับที่ 2 คือ กลุ่มยาต้านอาการชัก (Anticonvulsant Drugs) จำนวน 21.30% ลำดับที่ 3 คือ กลุ่มยาต้านการติดเชื้อ (Anti-Infective Drugs) จำนวน 11.30% และลำดับสุดท้ายจากจำนวน 10 ลำดับ คือ กลุ่มยาต้านอาการแข็งเกร็ง (Antiparkinsonism Drugs) จำนวน 2.60%
website link wife cheaters
My wife cheated on me click here all wives cheat
free abortion pill open when to get abortion
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
abortion personal stories site suction abortion
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
married men affairs go reasons why husbands cheat
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable

Keywords: drug, เภสัชบำบัด, ปัญญาอ่อน, เภสัชกรรม, ยา, โรคปัญญาอ่อน, MR, mental retardation

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 108370902010

ISSN/ISBN: 8057-8036

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ