เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติทางร่างกาย และการไปเรียนร่วมในเด็กกลุ่ม อาการดาวน์อายุ 3-5 ปี

 

ผู้วิจัย/Authors: ประจงจิตร์ แช่มสะอาด, สถิต กุลนรัตน์, ฐิติพร วงศ์ชัยสุริยะ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติทางร่างกาย และการไปเรียนร่วมในเด็กกลุ่ม อาการดาวน์อายุ 3-5 ปี

แหล่งที่มา/Source: วารสารราชานุกูล ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2536,19-28

รายละเอียด / Details:

ศึกษาเด็กกลุ่มอาการดาวน์ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนโรงพยาบาลราชานุกูล จำนวน 28 รายโดยร้อยละ 85.7 ได้รับการตรวจยืนยันทางโครโมโซม พบความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดจากการตรวจร่างกาย ร้อยละ 10.7 ตาเขคิดเป็นร้อยละ 17.9 เด็กจำนวน 11 รายได้รับการตรวจการได้ยินโดยวิธี audiogram หรือ brainstem evoked potential ไม่พบความผิดปกติ เด็กจำนวน 4 รายจากเด็กที่ได้รับการตรวจ T4 และ TSH จำนวน 22 ราย (ร้อยละ 18.2) มีภาวะธัยรอยด์ฮอร์โมนต่ำ เด็กจำนวน 10 ราย (ร้อยละ 35.7) ไปเรียนร่วมในโรงเรียนอนุบาลกับเด็กปกติ เมื่อเปรียบเทียบความผิดปกติทางกายดังกล่าวในเด็กกลุ่มไปเรียนร่วมและไม่ได้ไปเรียนร่วมพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05)
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
click here cheat on husband what is infidelity
unfaithful spouse cheat husband
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
free abortion pill read when to get abortion
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
most women cheat cheat husband married men cheat

Keywords: Down’s syndrome, เด็ก, นักเรียน, ปัญญาอ่อน, โรคปัญญาอ่อน, อาการดาวน์, ดาวน์, เด็กวัยก่อนเรียน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: โครงการศึกษาแพทย์แนวใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

Code: 108360801004

ISSN/ISBN: 8057-8036

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ