เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนบริเวณโรงพยาบาลศรีธัญญาที่เกี่ยวข้องกับทางทันตกรรมในภาวะที่มีการระบาดของโรคเอดส์

 

ผู้วิจัย/Authors: บุญชัย สง่ากุล

ชื่อเรื่อง/Title: ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนบริเวณโรงพยาบาลศรีธัญญาที่เกี่ยวข้องกับทางทันตกรรมในภาวะที่มีการระบาดของโรคเอดส์

แหล่งที่มา/Source: วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2539,58-68

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนบริเวณโรงพยาบาลศรีธัญญาต่อการเข้ารับการรักษาทันตกรรม ในภาวะที่มีการระบาดของโรคเอดส์มีผลต่อการตัดสินใจในการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมหรือไม่ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความกลัวต่อการติดโรคเอดส์จากการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมค่อนข้างสูงถึง 39.96% ของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม และเข้ารักษาทางทันตกรรม 32.87% หลังจากมีข่าวการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ จึงควรที่ทันตแพทย์จะต้องระมัดระวังในเรื่องการติดต่อของโรคเอดส์ จากคนไข้คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งเป็นอย่างดี เพื่อที่จะไม่ได้ก่อให้เกิดความกลัวแก่ประชาชนในการที่จะติดโรคเอดส์ จากการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมมากขึ้น และยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้การเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นต่อไป
website why people cheat in marriage wife cheaters
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
why men have affairs redirect redirect
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
meet to cheat go why women cheat
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
most women cheat cheat husband married men cheat
lesbian sex stories click sex stories sites

Keywords: AIDS, dental, HIV, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ทันตกรรม, โรคเอดส์, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 106390401011

ISSN/ISBN: 0858-6101

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ