เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานทันตกรรมของโรงพยาบาลศรีธัญญา

 

ผู้วิจัย/Authors: กาญจนา สุนทรนันท์, นิภาวรรณ รัตนานนท์

ชื่อเรื่อง/Title: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานทันตกรรมของโรงพยาบาลศรีธัญญา

แหล่งที่มา/Source: วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2539,53-57

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการทันตกรรมของกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้รับบริการด้านทันตกรรม จำนวน 279 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ครอบคลุมกิจกรรมการให้บริการทันตกรรมของกลุ่มงานทันตกรรม ในด้านการต้อนรับ การรักษา การป้องกันส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ด้านสถานที่สิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่าย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ผลการวิจัยครั้งนี้ 1. กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 65.59 และเพศชายร้อยละ 34.41 อายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุดร้อยละ 26.52 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่ามากที่สุดร้อยละ 32.31 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000 - 20,000 บาท มากที่สุดร้อยละ 30.11 อาชีพรับราชการมากที่สุดร้อยละ 29.75 มารับบริการจำนวน 1 ครั้งมากที่สุดร้อยละ 44.08 และอุดฟันเป็นประเภทของบริการที่ได้รับมากที่สุดร้อยละ 27.78 2. ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านทันตกรรมของกลุ่มงานทันตกรรม ในระดับมากทุกข้อ ( x 3.93 - 4.37 ) ยกเว้นในข้อทันตบุคลากรมีความเป็นกันเองกับผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( x 4.50 )
unfaithful spouse unfaithful husband
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
spy phone free download android spy apps free texting spyware
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
women looking to cheat link when a husband cheats
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
reasons women cheat click how to cheat on wife

Keywords: ความพึงพอใจ, dental, psychiatry, จิตเวช, สุขภาพจิต, ผู้ป่วยจิตเวช, ทันตกรรม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 106390401009

ISSN/ISBN: 0858-6101

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ