เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลศรีธัญญา

 

ผู้วิจัย/Authors: สมบุญ พละหาญ, จิตต์สุภา จรุงจิตต์, ดวงจันทร์ สาระอาภรณ์, ชุติมา ประทีปะจิตต์

ชื่อเรื่อง/Title: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลศรีธัญญา

แหล่งที่มา/Source: วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2538,51-69

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะความพึงพอใจในการปฏิบัตงานของพยาบาลโรงพยาบาลศรีธัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ รายได้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจำแนกตามเวลาการปฏิบัติงาน ตำแหน่งปฏิบัติงาน และการศึกษาทางการพยาบาลจิตเวช ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นพยาบาลทุกระดับที่ปฏิบัติงานในฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศรีธัญญา จำนวน 174 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยผ่านการทดสอบค่าความเที่ยงแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที (T-test) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Coefficience)ผลการวิจัยปรากฎดังนี้ 1. พยาบาลโรงพยาบาลศรีธัญญา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพบว่า ด้านสัมพันธภาพในการทำงานและด้านศักดิ์ศรีของวิชาชีพอยู่ในระดับสูง ด้านสภาพการทำงาน ด้านนโยบายการบริหาร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน และด้านความมั่นคงในการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง ด้านเงินเดือนและ สวัสดิการรอยู่ในระดับต่ำ 2. อายุ รายได้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของพยาบาลศรีธัญญา ไม่มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลศรีธัญญา จำแนกตามเวลาการปฏิบัติงานตำแหน่งปฏิบัติงาน และการศึกษาทางการพยาบาลจิตเวชไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
lesbian sex stories click sex stories sites
why married men have affairs click married men cheat with men
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: ความพึงพอใจ, nurse, psychiatric nursing, ปฏิบัติการพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, ความพึงพอใจ, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 106380302010

ISSN/ISBN: 0858-6101

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ