เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัญหาและความต้องการการสนับสนุนของบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อการให้บริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์

 

ผู้วิจัย/Authors: อุษา ชูชาติ, มยุรี กลับวงษ์, เนาวนิตย์ มุขสมบัติ, สุนีย์ เอกวัฒนพันธ์, ชุติมา ประทีปะจิตติ, อรวรรณ ดวงจันทร์, เยาวมาลย์ รินทระ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาและความต้องการการสนับสนุนของบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อการให้บริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์

แหล่งที่มา/Source: วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2537,50-61

รายละเอียด / Details:

การศึกษาเรื่องปัญหาและความต้องการการสนับสนุนของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อการให้การบริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการการสนับสนุนของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในเขตความรับผิดชอบ 5 จังหวัดของโรงพยาบาลศรีธัญญา คือ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สมุทรปราการต่อการให้บริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับหน่วยงานในการนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเรื่องโรคเอดส์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตความรับผิดชอบ 5 จังหวัดของโรงพยาบาลศรีธัญญา
click here read here what is infidelity
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated

Keywords: AIDS, HIV, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรคเอดส์, เอดส์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา

Code: 106370203016

ISSN/ISBN: 0858-6101

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ