เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ลักษณะบางประการของครอบครัวที่มีผลต่อการเจ็บป่วยทางจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: นงเยาว์ จุลชาติ

ชื่อเรื่อง/Title: ลักษณะบางประการของครอบครัวที่มีผลต่อการเจ็บป่วยทางจิต

แหล่งที่มา/Source: วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537,36-47

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะครอบครัว ได้แก่ โครงสร้างของครอบครัวความสัมพันธ์ของสมาชิก รายได้ ระดับการศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการเผชิญปัญหาและเปรียบเทียบลักษณะครอบครัวดังกล่าวระหว่างครอบครัวปกติทั่วไปในสังคมจำนวน 50 ครอบครัว ผลการวิจัยมีดังนี้คือ โครงสร้างครอบครัว ครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชมีลักษณะโครงสร้างเป็นแบบครอบครัวเดี่ยวสูงกว่าครอบครัวปกติ ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวปกติมีลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวดีสูงกว่าครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช รายได้ของครอบครัว ครอบครัวปกติจะมีลักษณะรายได้สูงกว่าครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช ระดับการศึกษา ครอบครัวปกติจะมีระดับการศึกษาสูงกว่าครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช และพฤติกรรมการเผชิญปัญหา ครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชมีการใช้พฤติกรรมเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์สูงกว่าครอบครัวปกติ ความแตกต่างดังกล่าวนี้มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
cheats read infidelity in marriage

Keywords: family, psychiatry, psychosis, psychotic, social, ครอบครัว, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรคจิต, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา

Code: 106370202013

ISSN/ISBN: 0858-6101

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ