เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ลักษณะโครงสร้างและเศรษฐกิจของครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน เขตจังหวัดนนทบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: นันทนา รัตนากร

ชื่อเรื่อง/Title: ลักษณะโครงสร้างและเศรษฐกิจของครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน เขตจังหวัดนนทบุรี

แหล่งที่มา/Source: วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2536

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้าง และเศรษฐกิจของครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านเขตจังหวัดนนทบุรี เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ญาติของผู้ป่วยจิตเวชที่เคยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลขณะที่พาผู้ป่วยมาขอรับบริการที่ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2535 ถึง กุมภาพันธ์ 2536 ทุกราย จำนวน 350 คน ตามแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ครอบครัวมีสมาชิกจำนวน 5-8 คน (ร้อยละ 50.6) คิดเฉลี่ย 5 คนต่อครอบครัว มีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย (ร้อยละ 53.1) มีความห่วงใยรักใคร่กันดีภายในครอบครัว (ร้อยละ 78.0) และยังพบว่าผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน คือมารดาของผู้ป่วย (ร้อยละ 35.7) โดยไม่มีผู้รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยด้วยเลย (ร้อยละ 50.0) ครอบครัวส่วนใหญ่มีสภาวะเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 85.2) และมีความพร้อมมากในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน (ร้อยละ 75.1) เมื่อนำมาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ พบว่าจำนวนสมาชิกและลักษณะของครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน แต่พบว่า ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวผู้รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน จำนวนสมาชิกที่ร่วมรับผิดชอบในการการดูแลผู้ป่วย และสภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว ซึ่งได้แก่ รายได้ ความพอเพียงของการใช้จ่าย และลักษณะที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับระดับความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<.05)
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: family, psychiatry, psychosis, psychotic, ครอบครัว, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรคจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 106360103004

ISSN/ISBN: 0858-6101

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ