เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัญหาสุขภาพจิตของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 6 โรงงาน ในเขตจังหวัดนนทบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: เสนาะ สินอาษา

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาสุขภาพจิตของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 6 โรงงาน ในเขตจังหวัดนนทบุรี

แหล่งที่มา/Source: วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2536

รายละเอียด / Details:

การศึกษาปัญหาสุขภาพจิตของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 6 โรงงานในเขตจังหวัดนนทบุรี จำนวน 527 คน โดยใช้แบบสอบถาม CMI วัดภาวะสุขภาพจิต สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ คือ พนักงานส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพจิตอยู่ในระดับต่ำ และปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาสุขภาพจิตของพนักงาน คือ เพศและอายุ ส่วนการศึกษาสถานภาพสมรส รายได้ และลักษณะโครงสร้างของครอบครัว ไม่มีผลต่อปัญหาสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
unfaithful spouse cheat husband
website open i dreamed my husband cheated on me
website cheat how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
i want my girlfriend to cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
reasons women cheat go how to cheat on wife

Keywords: industry, stress, ความเครียด, เครียด, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, แรงงาน, โรงงานอุตสาหกรรม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: หัวหน้ากลุ่มงานจิตสรีรวิทยา โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 106360102007

ISSN/ISBN: 0858-6101

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ