เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พัฒนาการเด็กที่มารับบริการในคลินิกเด็กดีของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

 

ผู้วิจัย/Authors: สินีนาฏ จิตต์ภักดี

ชื่อเรื่อง/Title: พัฒนาการเด็กที่มารับบริการในคลินิกเด็กดีของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง พฤษภาคม-สิงหาคม 2541 / ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

รายละเอียด / Details:

การพัฒนาเด็กให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนั้น เด็กควรได้รับการอบรมเลี้ยงดู และเอาใจใส่อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการ โดยเฉพาะเด็กที่อายุแรกเกิดถึง 5 ปี ถ้าเด็กมีพัฒนาการล่าช้าจะส่งผลถึงการดำเนินชีวิตของเด็กต่อไปในอนาคต การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการเด็กที่มารับบริการในคลินิกเด็กดีของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ วิธีการศึกษาโดยการสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 384 คน จากโรงพยาบาลชุมชน ทั้ง 3 เขต คือ สายเหนือ สายกลาง และสายใต้ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน โดยการสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการเด็กรายด้านอย่างละเอียดตามแบบประเมินพัฒนาการเด็กของโรงพยาบาลราชานุกูล และใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (การทดสอบและฝึกทักษะ) จำนวน 5 เล่ม พร้อมอุปกรณ์ประกอบการประเมินพัฒนาการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS pc+ เพื่อหาค่าจำนวนและร้อยละ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย 188 คน หญิง 196 คน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุแรกเกิด-1 ปี มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากมารดาที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ของครอบครัวต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน และมารดาเป็นผู้เลี้ยงดู จากผลการประเมินพัฒนาการพบว่ากลุ่มตัวอย่างจำนวน 384 คน ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 140 คน (36.5 %) โดยพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ด้าน จำนวน 85 คน (60.7 %) ไม่ผ่าน 2 ด้านจำนวน 37 คน (26.4 %) และมีจำนวน 7 คน (5.0 %) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 5 ด้าน ในจำนวนนี้มีเด็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านการเคลื่อนไหวมากที่สุดจำนวน 57 คน (14.8 %) รองลงมามีจำนวน ใกล้เคียงกันคือ ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก/สติปัญญา และการใช้ภาษา มีจำนวน 46 คน (12.0 %) และ44 คน (11.5 %) ส่วนด้านที่เหลืออีก 2 ด้าน คือการช่วยเหลือตนเอง/สังคมและการเข้าใจภาษา มีจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ใกล้เคียงกัน คือ 39 คน (10.2 %) และ 38 คน ( 9.9 %) โดยสรุปจากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นจำนวนค่อนข้างสูง และพบว่าปัจจัยด้านการศึกษาของมารดาซึ่งเลี้ยงดูเด็กมีการศึกษาค่อนข้างต่ำ
website why people cheat in marriage wife cheaters
link how many guys cheat why women cheat on husbands
free abortion pill read when to get abortion
how to spot a cheater women affair open
wife cheaters infidelity open
aids pictures symptoms click aid symptoms
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student

Keywords: พัฒนาการ, child, development, เด็ก, พัฒนาการ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 105411401035

ISSN/ISBN: 0857-2127

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ