เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความชุกและสภาวะสุขภาพจิตของคนไทยที่ติดสุรา

 

ผู้วิจัย/Authors: ปริทรรศ ศิลปกิจ, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, วนิดา พุ่มไพศาลชัย

ชื่อเรื่อง/Title: ความชุกและสภาวะสุขภาพจิตของคนไทยที่ติดสุรา

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง พฤษภาคม-สิงหาคม 2541 / ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อสำรวจความชุกและสภาวะสุขภาพจิตของการติดสุราของคนไทยและภาวะสุขภาพจิตในรูปของความเครียด, อาการซึมเศร้า ความคิดอยากฆ่าตัวตาย และความคิดอยากฆ่าผู้อื่น และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการติดสุราในคนไทย กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบกลุ่มหลายขั้นตอน (Multiple-stage cluster sampling) จาก 12 เขตทางสาธารณสุขทั่วประเทศในช่วง มกราคม-มีนาคม 2541 เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ แบบสอบถาม, ข้อมูลทั่วไป, แบบคัดกรอง CAGE, แบบวัดความเครียดสวนปรุง, แบบวัดอาการซึมเศร้าของเบค, แบบสำรวจความคิดอยากฆ่าตัวตายและคิดฆ่าผู้อื่น กลุ่มตัวอย่างจำนวน 7,789 คน เป็นชาย 34.3 % เป็นหญิง 65.7 % อายุอยู่ระหว่าง 17-87 ปี (เฉลี่ย 38.9 ปี) สถานภาพสมรส 76.0 % แต่งงานแล้ว, 31.8 % มีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 64.8 % มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา, อาชีพหลัก (50.3 %) เป็นเกษตรกร/ประมง, 67.1 % มีรายได้ไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน, 23.6 % มีสถานะทางการเงินอยู่ในระดับไม่พอใช้ ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นหรือต้องกู้ยืมจากคนอื่น, 52.9 % มีภาวะต้องรับผิดชอบทางด้านการเงินต่อบุคคลอื่น, 77.2 % จะมีบ้านหรือที่ดินเป็นของตนเอง, 71.8 % อาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง, 75.1 % จะมีคนอาศัยอยู่ในบ้านตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 9.3 % อยู่ในเกณฑ์ที่จะติดสุรา อีก 8.3 % เข้าข่ายน่าสงสัย จังหวัด,เขต หรือภาคที่แตกต่างกันจะมีอัตราการติดสุราต่างกัน (P < 0.05) โดยจังหวัดที่มีอัตราการติดสุราสูงสุดคือ บุรีรัมย์ (13.7 %) ต่ำสุดคืออุบลราชธานี (2.8 %) เขตที่ติดสุราสูงสุดคือ เขต 3 (13.7 %) ต่ำสุดคือเขต 11 (4.9 %) ภาคที่ติดสุรามากที่สูงสุดคือภาคตะวันออก (13.7 %) ต่ำสุดคือภาคใต้ (5.2 %) , 38.2 % มีความเครียดอยู่ในระดับสูงหรือรุนแรง , 38.1 % มีอาการซึมเศร้าอยู่ในระดับที่ถือว่าควรจะไปพบแพทย์ , 7.6 % มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย , 5.4 % จะมีความคิดอยากฆ่าผู้อื่น โดยเมื่อมองเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในเกณฑ์ติดสุราแล้ว 51.2 % ของคนที่ติดสุราจะมีความเครียดอยู่ในระดับสูงหรือรุนแรง, 48.6 % มีอาการซึมเศร้าในระดับที่จะต้องไปพบแพทย์หรือผู้รู้, 11.9 % จะมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย, 11.3 % จะมีความคิดอยากฆ่าผู้อื่น เห็นได้ว่าอัตราการติดสุรามีความสัมพันธ์กับภาวะความเครียดและอาการซึมเศร้าสูงมาก อาจเป็นเพราะว่าประชาชนส่วนหนึ่งเมื่อมีปัญหาทางจิตใจขึ้นแล้ว ใช้การดื่มสุราเป็นทางออก ซึ่งเป็นวิธีการจัดการกับปัญหาทางสุขภาพจิตในลักษณะที่อาจจะก่อปัญหาอย่างอื่นตามมาในภายหลัง ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตควรจะส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักนำวิธีการจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นแบบมุ่งแก้ไขที่ปัญหาให้มากขึ้น
click here read here what is infidelity
link husband cheated why women cheat on husbands
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
what is in the abortion pill website the morning after pill
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
women looking to cheat link when a husband cheats
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: alcoholism, CAGE, stress, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรคพิษสุรา, ความชุก, ระบาดวิทยา, สุรา, เหล้า, สารเสพติด, ยาเสพติด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 105411401034

ISSN/ISBN: 0857-2127

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ