เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเรื่องการจัดกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยจิตเวช ในโรงพยาบาลสวนปรุง

 

ผู้วิจัย/Authors: สุมาลี สัยยะสิทธิพานิชย์, ชลธิดา สิมะวงศ์, ทิพศมัย จันทรมานนท์, แววดาว วงศ์สุรประกิต

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเรื่องการจัดกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยจิตเวช ในโรงพยาบาลสวนปรุง

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง พฤษภาคม-สิงหาคม 2541 / ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลของการจัดกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยจิตเวช ในโรงพยาบาลสวนปรุง กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยจิตเวชที่รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยชายและหญิง จำนวน 164 ราย คัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด ลักษณะของกลุ่มเป็นกลุ่มเปิด พบกัน 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที กลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้พูดระบายอย่างอิสระ เน้นปัญหาที่นี่ เดี๋ยวนี้ โดยมีการกำหนดเป้าหมายที่แน่นอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแผนการดำเนินกลุ่มที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม จากเอกสาร ตำราที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และมีการประเมินผลการดำเนินกลุ่มในแต่ละครั้ง ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคอง สามารถช่วยเหลือให้ผู้ป่วยจิตเวชได้ระบายความคับข้องใจ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มทำให้เกิดปัจจัยบำบัดขึ้นในการทำกลุ่มแต่ละครั้งที่พบบ่อยที่สุดคือ การได้ระบายออก การมีความเป็นสากล การได้รับการชี้แนะแนวทาง และการผูกพันจิตใจต่อกัน ซึ่งเกิดผลดีต่อการรักษา และผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีการแสดงออกไปในทางที่ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
my husband cheated femchoice.org dating for married people
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: group, group psychotherapy, IPD, psychiatry, psychotherapy, กลุ่ม, กลุ่มจิตบำบัด, จิตบำบัด, จิตบำบัดกลุ่ม, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้ป่วยใน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 105411401031

ISSN/ISBN: 0857-2127

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ