เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่จำเป็นต่อบริการพยาบาลจิตเวชเชิงวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: จันทร์ทิพย์ นามไชย, ประหยัด ประภาพรหม

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่จำเป็นต่อบริการพยาบาลจิตเวชเชิงวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง กันยายน 2540 - เมษายน 2541/ปีที่ 13 ฉบับที่ 3

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่จำเป็นต่อบริการพยาบาลจิตเวชเชิงวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ระดับทัศนคติ ระดับการปฏิบัติ และระดับความจำเป็นของกิจกรรมการพยาบาลและข้อมูลทั่วไปของบุคลากรทางการพยาบาล และศึกษาเปรียบเทียบความรู้ทัศนคติ การปฏิบัติและความจำเป็นของกิจกรรมการพยาบาลในโรงพยาบาลจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพ จำแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน และการอบรมเกี่ยวกับสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวชได้กลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการพยาบาลที่จำเป็นต่อการบริการพยาบาลจิตเวช แบบสอบถามความจำเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมการ พยาบาลที่จำเป็นต่อบริการพยาบาลจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวช แบบวัดทัศนคติเกี่ยวกับกิจกรรมการพยาบาลที่จำเป็นต่อบริการพยาบาลจิตเวชที่มีคุณภาพในโรงพยาบาลจิตเวชและแบบสอบถามการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่จำเป็นต่อบริการพยาบาลจิตเวชที่มีคุณภาพในโรงพยาบาลจิตเวช เครื่องมือทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ซึ่งได้ความเชื่อมั่นเท่ากับ .94 , .98, .82 และ .97 ตามลำดับ ผลการวิจัยพบว่า 1. บุคลากรทางการพยาบาล มีความรู้กี่ยวกับกิจกรรมการพยาบาลที่จำเป็นต่อบริการพยาบาลจิตเวชเชิงวิชาชีพ ร้อยละ 62.21 ของคะแนนเต็ม เมื่อพิจารณาตามตำแหน่ง พบว่าพยาบาลวิชาชีพมีความรู้มากที่สุด คือร้อยละ 71.73 รองลงมาคือพยาบาลเทคนิค เจ้าหน้าที่พยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้คือร้อยละ 64.60 ,60.12 และ 54.61 ของคะแนนเต็มตามลำดับ 2. บุคลากรทางการพยาบาล มีทัศนคติเกี่ยวกับกิจกรรมการพยาบาลจิตเวชเชิงวิชาชีพอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาตามตำแหน่งพบว่าพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค เจ้าหน้าที่พยาบาล และผู้ช่วยเหลือคนไข้ มีทัศนคติอยู่ในระดับดีทุกกลุ่ม 3. บุคลากรทางการพยาบาลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของกิจกรรมการพยาบาลที่จำเป็นต่อบริการพยาบาลจิตเวชเชิงวิชาชีพ ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณากิจกรรมการพยาบาลรายด้าน พบว่า พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค และเจ้าหน้าที่พยาบาล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการพยาบาลด้านร่างกาย และด้านการบำบัดทางจิต ในระดับมาก ส่วนด้านการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัด ด้านการสอนทางสุขภาพในระดับปานกลาง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการพยาบาลด้านร่างกายและด้านการบำบัดรักษาทางจิต ในระดับมาก ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัดในระดับน้อย ส่วนด้านการสอนทางสุขภาพในระดับปานกลาง 4. บุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลที่จำเป็นต่อบริการพยาบาลจิตเวชเชิงวิชาชีพในระดับการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ เมื่อพิจารณากิจกรรมการพยาบาลรายด้าน พบว่า พยาบาลวิชาชีพ ปฎิบัติกิจกรรมการพยาบาลด้านร่างกาย ด้านการบำบัดทางจิต ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัด และด้านการสอนทางสุขภาพอยู่ในระดับปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลด้านร่างกายและการบำบัดทางจิต อยู่ในระดับเป็นส่วนใหญ่ ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลด้านการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัด และด้านการสอนทางสุขภาพอยู่ในระดับเป็นบางครั้ง เจ้าหน้าที่พยาบาล ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลด้านร่างกายด้านการบำบัดทางจิต และด้านการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัด อยู่ในระดับเป็นส่วนใหญ่ และปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลด้านการสอนทางสุขภาพอยู่ในระดับปฏิบัติเป็นบางครั้ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลด้านร่างกาย อยู่ในระดับเป็นส่วนใหญ่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลด้านการบำบัดทางจิต ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัดและด้านการสอนทางสุขภาพอยู่ในระดับปฎิบัติเป็นบางครั้ง 5. จากการศึกษาความสัมพันธ์พบว่า ความรู้ทัศนคติ การปฏิบัติและความจำเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมการพยาบาล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ตำแหน่ง การอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แต่ทัศนคติและความจำเป็นของกิจกรรมการพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางลบกับอายุ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ 6. จากการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ และความจำเป็นของกิจกรรมการพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ จำแนกตามการอบรม และระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
why men have affairs website married men who cheat with men
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: nurse, psychiatric nursing, พยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, ปฏิบัติการพยาบาล, บริการพยาบาลจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 105401303008

ISSN/ISBN: 0857-2127

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ