เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดและภาวะซึมเศร้าของคนไทยในเขตสาธารณสุข 10

 

ผู้วิจัย/Authors: สมชาย พลอยเลื่อมแสง

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดและภาวะซึมเศร้าของคนไทยในเขตสาธารณสุข 10

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง กันยายน 2540 - เมษายน 2541/ปีที่ 13 ฉบับที่ 3

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ ก็เพื่อหาระดับความเครียดและภาวะซึมเศร้าของคนไทยที่อยู่ในเขตสาธารณสุข 10 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 830 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนจังหวัดที่สุ่มได้ คือ เชียงใหม่ ลำพูน และพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นชาย 36.1% เป็นหญิง 63.9% อายุ 17-87 ปี (เฉลี่ย 44.9ปี), 72% สมรสแล้วและอาศัยอยู่ด้วยกัน ,มีบุตรตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปจำนวน 33.5% ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ (65.0%) ไม่เกินชั้นประถมปีที่ 4, อาชีพหลัก 47.3% เป็นเกษตรกร, รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 3,000 บาท (74.6%) โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2541 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดอาการซึมเศร้า Beck Depression Inventory และแบบวัดความเครียดสวนปรุง (Suanprung stress Test) ชุด 20 ข้อ ผลการศึกษาที่ได้ พบว่า ทั้งสามจังหวัดมีระดับความเครียดและระดับความรุนแรงของอาการซึมเศร้าแตกต่างกัน (p<0.05) โดยรวมแล้วมีความเครียดอยู่ในระดับสูงถึงรุนแรงคิดเป็น 42.1% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ก่ออันตรายกับร่างกายได้หากปล่อยให้เกิดขึ้นติดต่อกัน เป็นเวลานาน ปัจจัยทางประชากรที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดมีเพียงอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกร มีแนวโน้มที่จะเครียดสูงกว่าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัว ,ข้าราชการ ,พ่อบ้านแม่บ้าน,กรรมกร, ลูกจ้าง/พนักงาน และคนที่อยู่บ้านเฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไรตามลำดับ ในส่วนของภาวะซึมเศร้าพบว่า 29.7% ของกลุ่มตัวอย่างมีอาการซึมเศร้าอยู่ในระดับสูงถึงรุนแรง ปัจจัยทางด้านเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, จำนวนบุตรที่มี, รายได้ และสถานภาพสมรส ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับระดับของอาการซึมเศร้าเลย ยกเว้นความเครียดเท่านั้นโดยคนที่มีความเครียดในระดับสูงมีแนวโน้มที่จะเกิดอาการซึมเศร้าในระดับสูงตามไปด้วย จากการศึกษาในครั้งนี้เห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างในเขตสาธารณสุข 10 มีความเครียดและอาการซึมเศร้าในระดับสูงถึงรุนแรงจำนวนมาก ซึ่งหากปล่อยให้อยู่สภาพอย่างนี้เป็นเวลานานอาจเกิดปัญหารุนแรงอย่างอื่นตามมาได้ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเร่งหามาตรการช่วยเหลือประชาชนเหล่านี้ให้สามารถจัดการ และรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นให้ลดลง
click here read here what is infidelity
married affairs sites online why do wifes cheat
read go married and want to cheat
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
wife cheaters go open
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: ความเครียด, เครียด, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, ภาวะเครียด, ชุมชน, ซึม, ซึมเศร้า, ภาวะซึมเศร้า, โรคซึมเศร้า, เศร้า, อาการซึมเศร้า

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 105401303007

ISSN/ISBN: 0857-2127

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ