เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลการบริการการปรึกษาทางโทรศัพท์ของโรงพยาบาลสวนปรุง

 

ผู้วิจัย/Authors: สุภาพร พานิชกุล

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลการบริการการปรึกษาทางโทรศัพท์ของโรงพยาบาลสวนปรุง

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2539,20-33

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ของโรงพยาบาลสวนปรุง ในองค์ประกอบที่เกี่ยวกับความสามารถ, ทัศนคติของผู้ให้บริการ ผลของการให้บริการรวมทั้งการรับรู้ และความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการ โดยใช้แบบวัดความสามารถและทัศนคติเก็บข้อมูลจากบุคลากรที่ให้บริการของโรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 50 คน และใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนผู้ใช้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน จำนวน 150 คน แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์ ผลการประเมินพบว่าผู้ให้บริการส่วนใหญ่ มีความสามารถสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการและไม่มีความแตกต่างกันในด้านความสามารถและทัศนคติระหว่าง ผู้ให้บริการที่มีอายุ เพศ ระดับการศึกษา วิชาชีพ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ส่วนผลของการบริการพบว่าในระยะ 8 เดือน ที่ให้บริการมีผู้ใช้บริการจำนวน 394 ราย เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่โทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาครอบครัว และช่วงเวลา 16.00-24.00 น.เป็นช่วงที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด สำหรับการรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนพบว่า ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าโรงพยาบาลให้บริการในด้านนี้และไม่เคยใช้บริการมาก่อนแต่มีความคิดเห็นว่า โรงพยาบาลควรจัดให้มีการบริการต่อไป และควรมีการประชาสัมพันธ์ด้วยการเปิด Spot ในรายการวิทยุและโทรทัศน์
link how many guys cheat why women cheat on husbands
free abortion pill open when to get abortion
how to spot a cheater women affair open
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: telephone, telophone counseling, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, บริการการปรึกษาทางโทรศัพท์, การปรึกษา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 105391204028

ISSN/ISBN: 0875-2127

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ