เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอดส์ ในโรงพยาบาลลำปาง

 

ผู้วิจัย/Authors: อัมพัน เชี่ยวชาญ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอดส์ ในโรงพยาบาลลำปาง

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 2539,48-57

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารายละเอียดของผู้ติดเชื้อระหว่างเดือนมิถุนายน 2538 - เดือนกรกฎาคม 2538 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีผู้ป่วยเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 47.33 รองลงมาอายุ 15-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.00 สถานภาพสมรส มีสถานภาพสมรสหม้ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.67 รองลงมาเป็นโสดคิดเป็นร้อยละ 27.33 สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.67 และรองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ 16.67 มีการติดเชื้อฉวยโอกาสคือติดเชื้อ CRYPTOCOCCAL MENINGITIS มากที่สุดร้อยละ 33.33 รองลงมาคือเชื้อ TB คิดเป็นร้อยละ 26.67 ยังพบว่าผู้ป่วยเคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์มากที่สุด เป็นผู้ป่วยประเภทที่ไม่รับประทานยาให้ครบตามที่แพทย์ได้กำหนดให้ แหล่งข้อมูลที่ได้รับมากที่สุด คือ โทรทัศน์ วิทยุ คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคิดเป็นร้อยละ 24.67 มีคะแนนเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเรื่องความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์เท่ากับร้อยละ 17.80 และมีคะแนนในเรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 8.93 พบว่าความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้ติดเชื้อเอดส์และพฤติกรรมการดูแลตนเองมีความสัมพันธ์กันในทางบวก
My wife cheated on me click all wives cheat
cheaters click here read
spy phone free download spyware mobile texting spyware
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
spy phone apps android go spyware for android phone
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband now what read i cheated on my
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
women cheat husband go women who cheat on their husbands
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat

Keywords: AIDS, HIV, พฤติกรรม, จิตวิทยา, พฤติกรรมการดูแลตนเอง, โรคเอดส์, เอดส์, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: หอผู้ป่วยติดเชื้อกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง

Code: 105391204027

ISSN/ISBN: 0857-2127

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ