เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดของนักกีฬาไทยในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2538 ณ. จังหวัดเชียงใหม่

 

ผู้วิจัย/Authors: ประไพรัตน์ ทิพยมณฑล

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดของนักกีฬาไทยในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2538 ณ. จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2539,6-16

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความเครียดของนักกีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเก็บตัวกับความเครียดของนักกีฬา ความแตกต่างระหว่างประเภทของกีฬา กับความเครียดของนักกีฬา และความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนความเครียดของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคคลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอน และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมสัมมนาเรื่องสุขภาพจิตการกีฬา ณ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2538 และนักกีฬาที่มาใช้บริการทางการแพทย์ ที่ Sport clinic ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ ระหว่างวันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2538 จำนวน 139 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามภาวะสุขภาพทั่วไป (General Health Questionaire) ของ David Goldberg, 1972 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ โดยหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ทดสอบค่าที่ (T-test) และค่าความแปรปรวน (ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า 1. นักกีฬาร้อยละ 35.7 มีความเครียดสูงกว่าเกณฑ์ และร้อยละ 64.3 มีเครียดอยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. ระยะเวลาในการเก็บตัวของนักกีฬาไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักกีฬา 3. ประเภทของกีฬาที่แตกต่างกัน ไม่ทำให้ความเครียดของนักกีฬาแตกต่างกัน 4. นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและบุคคลทั่วไป มีความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่านักกีฬา และผู้ฝึกมีความเครียดมากกว่าคนทั่วไป
website link wife cheaters
website read here how often do women cheat on their husbands
why men have affairs redirect redirect
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
how to cheat on my husband site my wife cheated
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women cheat husband go women who cheat on their husbands
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: ความเครียด, GHQ, psychiatry, sport, sport psychology, stress, กีฬา, ความเครียด, เครียด, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, ซีเกมส์, นักกีฬา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 105391202003

ISSN/ISBN: 0858-2127

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ