เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ และ ลูก ในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในเขตเมืองและชนบทในจังหวัดเชียงใหม่

 

ผู้วิจัย/Authors: ธนู ชาติธนานนท์, สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, วรรณภาพ อินต๊ะประเสริฐ, อัมพร หะยาจันทรา

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ และ ลูก ในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในเขตเมืองและชนบทในจังหวัดเชียงใหม่

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2537,22-35

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ และลูกของนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนจำนวน 759 คน จากชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตเมือง และเขตชนบทของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนักเรียนและบิดามารดา ตอบแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยศึกษาจาก Schaefer’s four basic combinations of parent - Child relationship ตามทฤษฎีของ Schaefer ซึ่งความสัมพันธ์ 4 แบบ ที่ศึกษาได้แก่ ความสัมพันธ์แบบยอมรับ, แบบควบคุม, แบบละเลย, และแบบปกป้องมาก ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนส่วนใหญ่ในเชียงใหม่มีคะแนนของสัมพันธภาพแบบยอมรับกับบิดามารดามากที่สุดรองลงมาคือแบบควบคุม ปกป้องมาก และละเลยตามลำดับ แต่บิดาและมารดาของนักเรียนในเชียงใหม่มีคะแนนของสัมพันธภาพแบบละเลยมากที่สุดและแบบยอมรับน้อยที่สุด ซึ่งเป็นผลตรงข้ามกับนักเรียนส่วนด้านสัมพันธภาพแบบควบคุมและปกป้องมาก ลำดับสองและสาม เหมือนกับคะแนนของนักเรียน 2. ด้านสัมพันธภาพแบบยอมรับระหว่างนักเรียนกับบิดามารดา ไม่มีความต่างกันระหว่างนักเรียนชั้นประถม และมัธยม ทั้งในเขตเมืองและชนบทในด้านสัมพันธภาพนี้ 3. ด้านสัมพันธภาพแบบละเลย นักเรียนชั้นประถมในเชียงใหม่มีสัมพันธภาพด้านนี้กับพ่อแม่สูงกว่านักเรียนมัธยม และนักเรียนในเขตชนบท ทั้งชั้นประถมและมัธยมมีสัมพันธภาพด้านนี้สูงกว่านักเรียนในเขตเมืองพบว่านักเรียนชายในเชียงใหม่มีสัมพันธภาพด้านนี้สูงกว่านักเรียนหญิงอย่างมีนัยสำคัญ
read website married and want to cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
most women cheat women affair married men cheat
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories

Keywords: สุขภาพจิต, ภาวะสุขภาพจิต, family, psychology, ครอบครัว, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นักเรียน, สัมพันธภาพ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 105371003016

ISSN/ISBN: 0875-2127

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ