เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมหลงผิด

 

ผู้วิจัย/Authors: ประไพรัตน์ ทิพยมณฑล, วิระวรรณ อุประมาณ, เทียมตา เทพแก้ว, สุนทรี สุริยา, แววดาว คันธรส

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมหลงผิด

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2535,26-36

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์: การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมหลงผิด วิธีการ: มาตรฐานสร้างโดยอาศัยการค้นคว้าจากตำราเอกสารทางวิชาการและได้รับการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 20 คน ตามเทคนิคของเดลฟาย ความสอดคล้องของความเห็นวิเคราะห์โดยการหาค่ามัธยฐานและค่าการกระจายควอไทด์ ความเที่ยงของเนื้อหาทดสอบ โดยนำไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยพยาบาลโรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ จำนวน 24 คน ผลการวิจัย: ได้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมหลงผิด 1 มาตรฐาน โดยมีมาตรฐานเชิงกระบวนการ 17 ข้อ และมาตรฐานเชิงผลลัพธ์ 16 ข้อ มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมหลงผิด คือ ผู้ป่วยมีอาการหลงผิดลดลง และปรับตัวอยู่กับความเป็นจริงได้ สรุป: ผู้วิจัยได้สร้างและทดสอบมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมหลงผิดที่สามารถนำไปใช้ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมหลงผิด
what is in the abortion pill website the morning after pill
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
lesbian sex stories click sex stories sites
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
dating for married how women cheat meet to cheat
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: delusion, nurse, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง

Code: 105350901012

ISSN/ISBN: 0875-2127

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ