เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกับระยะเวลาที่กลับไปอยู่ในชุมชนของผู้ป่วยจิตเภท

 

ผู้วิจัย/Authors: สมชาย พลอยเลื่อมแสง, พิมพ์มาศ ตาปัญญา, สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, ลักษณา พลอยเลื่อมแสง, อุบล หมุดธรรม

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกับระยะเวลาที่กลับไปอยู่ในชุมชนของผู้ป่วยจิตเภท

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง ปีที่ 8 ฉบับ 2 มกราคม - มีนาคม 2535

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่รับการรักษาในโรงพยาบาลกับระยะเวลาที่กลับไปอยู่ในชุมชนของผู้ป่วยจิตเภท วิธีการ ศึกษาข้อมูลจากแฟ้มประวัติข้อมูลผู้ป่วยจิตเภทที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุงและกลับเป็นซ้ำในช่วง ปี 2525 - 2529 จำนวน 716 คน ชาย 459 คน หญิง 257 คน ผลการศึกษา ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการศึกษาไม่เกินระดับประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกรและรับจ้างเศรษฐฐานะปานกลาง และยากจน ลำดับการเกิดส่วนมากเป็นบุตรคนโต หนึ่งในสามมีประวัติพันธุกรรมในครอบครัวสถานภาพสมรสเป็นโสด อาศัยอยู่กับบิดามารดา ครึ่งหนึ่งติดยาเสพติดชนิดใดชนิดหนึ่งจากสถิติวิเคราะห์พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกับระยะเวลาที่ผู้ป่วยกลับไปอยู่บ้าน ระยะเวลาอยู่โรงพยาบาลสามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรที่เลือกศึกษาคือ อายุ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา การใช้ยาเสพติดและพันธุกรรม (R = 0.146) ระยะเวลาที่อยู่บ้าน สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรที่เลือกศึกษา (R = 0.1547) และตัวแปรอายุมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจำนวนวันอยู่บ้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P > = .05) การใช้บริการหลังการจำหน่ายมีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่เลือกศึกษา (R = .1314) สรุป จากการศึกษานี้ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลและระยะเวลาที่กลับไปอยู่ในชุมชน
click here read here what is infidelity
unfaithful spouse unfaithful husband
cheaters wife affair read
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable

Keywords: community, community psychiatry, psychiatry, readmission, relapse, schizophrenia, จิตเภท, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, โรคจิตเภท

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 105350802020

ISSN/ISBN: 0857-2127

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ