เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยก้าวร้าว

 

ผู้วิจัย/Authors: ประไพรัตน์ ทิพยมณฑล, วิระวรรณ อุประมาณ, สุนทรี สุริยา, แววดาว คันธรส, เทียมตา เทพแก้ว

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยก้าวร้าว

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง ปีที่ 8 ฉบับ 2 มกราคม - มีนาคม 2535

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยพฤติกรรม ก้าวร้าว วิธีการ มาตรฐานสร้างโดยอาศัยการค้นคว้าจากตำรา เอกสารทางวิชาการ และได้รับการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 20 ท่าน ตามเทคนิคเดลฟาย ความสอดคล้องของความคิดเห็นวิเคราะห์โดยหาค่ามัธยฐานและค่าการกระจายควอไทด์ ความเที่ยงของเนื้อหาทดสอบโดยการนำไปใช้ในสถานการณ์จริงโดยพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ จำนวน 24 ท่าน ผลการวิจัย ได้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยพฤติกรรมก้าวร้าว รวม 3 มาตรฐาน โดยมีมาตรฐานเชิงกระบวนการ 38 ข้อ มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยพฤติกรรม ก้าวร้าวมีดังนี้ 1) ผู้ป่วยและบุคคลอื่นปลอดภัยจากอันตรายในขณะที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว 2) ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์อย่างเหมาะสม 3) ผู้ป่วยปรับตัวและระบายความก้าวร้าวได้อย่างเหมาะสม สรุป ผู้วิจัยได้สร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วย ก้าวร้าวที่สามารถนำไปใข้เป็นแนวทางในการให้การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรม ก้าวร้าว
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men

Keywords: มาตรฐานการพยาบาล, พฤติกรรมก้าวร้าว, การพยาบาล, มาตรฐาน, ก้าวร้าว, psychiatric nursing, violence behavior, nursing standard

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 105350802010

ISSN/ISBN: 0857-2127

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ