เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สุขภาพจิตของผู้บริหารการพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 

ผู้วิจัย/Authors: ลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี

ชื่อเรื่อง/Title: สุขภาพจิตของผู้บริหารการพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2534,1-12

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพจิต การปรับตัว และค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพจิตไม่ดีของผู้บริหารการพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ผู้ตรวจการหัวหน้าตึก ในจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่จริงจำนวน 148 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่าการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (U) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (G) ผลการวิจัยพบว่า 1. มีสุขภาพทั่วไปแข็งแรง โดยไม่มีอาการและอาการแสดงออกของภาวะเครียดวิตกกังวลและเศร้าเรื้อรังอยู่ในระดับดีมากที่สุด แต่มีอาการปวดศรีษะเป็นประจำอาการอ่อนเพลีย ไม่สดชื่นอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยบ่อย ๆ อาการใจสั่น และใจเต้นบ่อย ๆ อาการปัสสาวะบ่อย อยู่ในระดับดีมาก 2. มีความรักและความพึงพอใจในผู้อื่นในระดับดีมาก แต่มีพฤติกรรมไม่เคยคิดทำลายคนอื่น มีระดับดีมากที่สุด 3. มีความรักและความพึงพอใจในตนเองอยู่ในระดับดีมาก แต่มีพฤติกรรมไม่เคยกังวลในเรื่องนี้น้ำหนักตัวอยู่ในระดับปานกลาง 4. มองโลกในแง่ดีอยู่ในระดับดีมากโดยมีความเชื่อว่า โดยธรรมชาติแล้วคนทุกคนเป็นคนดีและมีเหตุผลอยู่ในระดับดีมากกว่าความเชื่ออื่น 5. มีกิจกรรมประจำวันและมีการสังคมอยู่ในระดับดีมาก แต่จะมีพฤติกรรมการทำงานด้วยความรับผิดชอบอยู่ในระดับดีมากที่สุด และจะร่วมกิจกรรมทางศาสนาดีปานกลาง 6. มีจริยธรรมและคุณธรรมประจำใจอยู่ในระดับดีมาก แต่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณซื่อสัตย์ต่อครอบครัว/หรือคู่ครอง มีจิตสำนึกในเรื่องรับผิดชอบชั่วดีและเป็นคนที่มีความจริงใจต่อคนอื่นอยู่ในระดับมากที่สุด 7. สามารถสนองตอบความต้องการขั้นพื้นฐานของตนเองได้อย่างเพียงพอ อยู่ในระดับดีมากแต่มีพฤติกรรมเล่นกีฬาเป็นประจำ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออยู่ในระดับปานกลาง 8.สามารถควบคุมอารมณ์และผ่อนคลายความเคร่งเครียดด้วยวิธีการที่ไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นอยู่ในระดับดีมาก แต่มีพฤติกรรมฝึกทำจิตใจให้สงบวันละครั้งอยู่ในระดับดีปานกลาง 9. เปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อได้โดยไม่ยึดมั่นในความคิดใดความคิดหนึ่งจนเกินไป อยู่ในระดับดีมาก โดยมีการรับฟังความคิดใหม่ ๆ ได้ อยู่ในระดับมากกว่าพฤติกรรมอื่นและไม่รู้สึกลำบากใจ ถ้าต้องย้ายที่อยู่ใหม่ อยู่ในระดับดีน้อยกว่าพฤติกรรมอื่น 10. ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีความสุขและน่าพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมากโดยมีพ่อแม่ที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวอยู่ในระดับดีมากกว่าข้ออื่น และไม่เคยสูญเสียร้ายแรงอยู่ในระดับดีน้อยกว่าข้ออื่น
why men have affairs website married men who cheat with men
link unfaithful husband why women cheat on husbands
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
free abortion pill open when to get abortion
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife

Keywords: สุขภาพจิต, nurse, mental health, head nurse, สุขภาพจิตของผู้บริหารการพยาบาล, สุขภาพจิต, ผู้บริหาร, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 105340703014

ISSN/ISBN: 0857-2127

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ