เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพจิตกับการเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานและการขาดงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดนนทบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: ไพฑูรย์ สมุทรสิทธ์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพจิตกับการเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานและการขาดงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดนนทบุรี

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2541 หน้า 98-105

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิตของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดนนทบุรี และความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพจิตกับการเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานและการขาดงาน ตัวอย่างประชากรเป็นพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดนนทบุรี 3 แห่ง จำนวน 444 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัยเป็นแบบวัดสุขภาพจิต “GHQ 12” ฉบับภาษาไทย ผลการวิจัยพบว่า 1. พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม มีภาวะสุขภาพจิตในระดับปกติ ร้อยละ 58.8 และอีกร้อยละ 41.2 ที่มีแนวโน้มที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางจิต 2. ภาวะสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์ในทางลบกับการเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานและการขาดงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
husbands who cheat click why wifes cheat
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
married looking to cheat open how can people cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable

Keywords: ภาวะสุขภาพจิต, GHQ, psychiatry, stress, ความเครียด, เครียด, , จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, แรงงาน, โรงงานอุตสาหกรรม, อุบัติเหตุ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 104410503005

ISSN/ISBN: 2559-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ