เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความรู้เรื่องสุขภาพจิตและการปฏิบัติเมื่อพบปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: ปรีดา เบื่อน้อย

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความรู้เรื่องสุขภาพจิตและการปฏิบัติเมื่อพบปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มิถุนายน-กันยายน 2540 หน้า 72-95

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความรู้เรื่องสุขภาพจิต และการปฏิบัติเมื่อพบปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งศึกษาถึงแหล่งหรือสื่อที่ประชาชนได้รับความรู้เรื่องสุขภาพจิตทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท และศึกษาเปรียบเทียบความรู้เรื่องสุขภาพจิตและการปฏิบัติเมื่อพบปัญหาสุขภาพจิตโดยจำแนกตามตัวแปรด้านเขตที่อยู่อาศัย อายุเพศ การศึกษา อาชีพสถานภาพสมรส ฐานะทางเศรษฐกิจ บทบาทในครอบครัว ตัวอย่างประชากรคือประชากรชายหญิง ที่มีอายุระหว่าง 15-59 ปี จำนวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลการวิจัยพบว่า 1. ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความรู้เรื่องสุขภาพจิตและมีการปฏิบัติเมื่อพบปัญหาสุขภาพจิตในระดับสูง 2. ประชาชนในเขตเมืองและเขตชนบทมีความรู้เรื่องสุขภาพจิตไม่แตกต่างกัน 3.ประชาชนในเขตเมืองและเขตชนบทมีการปฏิบัติเมื่อพบปัญหาสุขภาพจิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยประชาชนในเขตเมืองมีคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติสูงกว่าประชาชนในเขตชนบท 4. ประชาชนในเขตเมืองและในเขตชนบทได้รับความรู้สุขภาพจิตจากแหล่งหรือสื่อไม่แตกต่างกันในอันดับแรก คือ วิทยุ โทรทัศน์ วีดีโอ แต่แตกต่างกันในอันดับรองลงไปทุก ๆ ชนิดของสื่อ 5. ประชาชนที่ เพศ การศึกษา อาชีพฐานะทางเศรษฐกิจ แตกต่างกัน มีความรู้สุขภาพจิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประชาชนที่มีอายุ สถานภาพสมรสบทบาทในครอบครัว แตกต่างกันมีความรู้สุขภาพจิตไม่แตกต่างกัน 6. ประชาชนที่มีอายุ การศึกษาแตกต่างกันมีการปฏิบัติเมื่อพบปัญหาสุขภาพจิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประชาชนที่มีเพศ อาชีพ สถานภาพ สมรส ฐานะ เศรษฐกิจ บทบาทในครอบครัวแตกต่างกัน มีการปฏิบัติเมื่อพบปัญหาสุขภาพจิตไม่แตกต่างกัน
click here cheat on husband what is infidelity
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
what is in the abortion pill website the morning after pill
wife cheaters infidelity open
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
reasons women cheat click how to cheat on wife
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: mental health problem, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, สังคม, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 104400401010

ISSN/ISBN: 2559-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ