เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความตระหนักในคุณค่าของตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ผู้วิจัย/Authors: อนุรักษ์ บัณฑิตย์ชาติ

ชื่อเรื่อง/Title: ความตระหนักในคุณค่าของตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2542,หน้า 77-84

รายละเอียด / Details:

เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับความตระหนักในคุณค่าของตนเอง ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบสอบถามเพื่อหา ความตระหนักในคุณค่าของตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อเปรียบเทียบลักษณะของตัวแปรจำแนกตามเพศ อายุชั้นเรียน สถานะสุขภาพของนักเรียนกับ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และสถานะสุขภาพของบิดามารดา ต่อการตระหนักในคุณค่าของตนเอง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่แปลและดัดแปลงมาจากแบบสอมถามวัดความตระหนักในคุณค่าของตนเองฉบับนักเรียน ของ Coopersmith (The Coopersmith Self – Esteem Inventories, School Form) short form (25 ข้อ) และ Long form (58 ข้อ) กลุ่มประชากรตัวอย่างเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2539 จำนวน 2,246 คนโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage random samplint) โดยสุ่มเลือก ภาค จังหวัด โรงเรียน ตามลำดับ ผลการศึกษา ค่าเฉลี่ยของคะแนนในชุด short form = 61.88 long form = 61.51 ความตระหนักในคุณค่าของตนเองขอนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในนักเรียนที่มีอายุ ชั้นเรียน สถานสุขภาพ ต่างกันและในนักเรียนที่บิดามารดา มีอาชีพ ระดับการศึกษา สถานะสุขภาพ และสถานภาพสมรสต่างกัน
why men have affairs website married men who cheat with men
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
married men affairs go reasons why husbands cheat
looking to cheat click my husband cheated on me
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: คุณค่าของตนเอง, นักเรียน, แบบสอบถาม, จิตวิทยา, self esteem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 103420702030

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ