เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่เกี่ยวกับการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดของพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 

ผู้วิจัย/Authors: มลิวัลย์ หงสนันท์, อนงค์ ธรรมโรจน์, อัมพร สีลากุล, สุชาดา จิตรเอื้อตระกูล

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่เกี่ยวกับการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดของพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2542,หน้า 113-117

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดของพยาบาลและปัญหาอุปสรรคของการทำกลุ่ม โดยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจประชากรเป้าหมาย คือ พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยทุกหอโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสำมะโน (Cencus)ได้จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 132 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 1.ข้อมูลทั่วไป 2.ปัจจัยด้านความรู้ ทัศคติต่อการทำกลุ่ม 3. ปัญหาอุปสรรคในการทำกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/FW สถิติที่ใช้คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test , F-test ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ถูกต้องเกี่ยวกับการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดมากที่สุด และมีทัศนคติโดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยต่อการมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และเห็นด้วยที่ผู้ป่วยเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้ดีขึ้น การทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดควรเป็นหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพส่วนทัศนคติและองค์ประกอบภายในหอผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ .001 และ .05 และปัจจัยเรื่องเพศ อายุ และความรู้ ไม่มีความสัมพันธ์กับการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดของกลุ่มตัวอย่าง
unfaithful spouse cheat husband
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
most women cheat cheat husband married men cheat
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: กลุ่มกิจกรรมบำบัด, พยาบาล, กิจกรรมกลุ่ม, การปฏิบัติการพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 103420702029

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ