เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริวรรณ เพียรสุข, อัญชลี ศิลาเกษ, กัลยา อันชื่น

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2542,หน้า 124-131

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาระบบและวิธีการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชนของประชาชน และเพื่อศึกษาผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชนของประชาชน และเพื่อศึกษาผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน โดยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) คือ ประชาชนในชุมชนที่มีผู้ป่วยโรคจิตที่เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จากชุมชนจำนวน 3 ชุมชน ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนเหล่านี้ประกอบไปด้วย ญาติของผู้ป่วย เพื่อนบ้านใกล้เคียง อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 76 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน และ 2) แบบวัดความรู้ ทัศนคติ ความพร้อมในการมีส่วนในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน และแบบวัดความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและดำเนินการวิจัยโดยการจัดประชุมเพื่อจัดกิจกรรมตามคู่มือให้แก่กลุ่มตัวอย่าง โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบวัดทั้งก่อนและหลังการเข้าประชุมวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ T-Test ผลการวิจัยพบว่า ก่อนและหลังการประชุม กลุ่มตัวอย่างมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคจิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนทางด้านทัศนคติต่อผู้ป่วยโรคจิตพบว่าหลังจากเข้าร่วมประชุม กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อผู้ป่วยโรคจิตดีกว่าก่อนการเข้าประชุมอย่างมีนัยสำคัะญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพร้อมของกลุ่มตัวอย่างต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน พบว่าหลังจากเข้าประชุม กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมมากกว่าก่อนเข้าประชุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วนความพึงพอใจ หลังจากเข้าร่วมประชุม พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก สำหรับผลที่ได้จากการประชุม คือ กลุ่มตัวอย่างได้ช่วยกันคิดโครงการและกิจกรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน โดยครอบคลุมการดูแลทางกายช่วยกันคิดโครงการและกิจกรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชนโดยครอบคลุมการดูแลทั้งกายใจ และสังคม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีระบบและวิธีที่สอดคล้องกับวิถีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนใจ และสังคม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีระบบและวิธีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
wife cheaters go open
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
percent of women that cheat click how to spot a cheater
cheaters faithwalker.org all women cheat

Keywords: การดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน, จิตเวช, ผู้ป่วยโรคจิต, โรคจิต, ชุมชน, psychosis, psychiatry, community

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 103420702026

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ