เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ลักษณะทางสังคมที่นำไปสู่ความรุนแรงและการกระทำความผิดในวัยรุ่นและเยาวชน

 

ผู้วิจัย/Authors: ชไมพร ทวิชศรี, รังสรรค์ วรวงศ์, ชยันตร์ธร ปทุมานนท์

ชื่อเรื่อง/Title: ลักษณะทางสังคมที่นำไปสู่ความรุนแรงและการกระทำความผิดในวัยรุ่นและเยาวชน

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2542,หน้า 101-112

รายละเอียด / Details:

การศึกษาตัวบ่งชี้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่ความรุนแรงและความผิดในประชากรวัยรุ่นของประเทศไทย โดยการศึกษาแบบ case-control study ในวัยรุ่นและเยาวชนผู้กระทำความผิดที่อยู่สถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ จำนวน 180 คน กลุ่มควบคุมได้แก่ วัยรุ่นและเยาวชนทั่วไปที่บริเวณสถานีขนส่ง และสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ และวัยรุ่นในห้างสรรพสินค้า จำนวน 187 คน ที่มีลักษณะต่าง ๆ ใกล้เคียงกัน ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยแบบสัมภาษณ์ที่คณะผู้ช่วยได้พัฒนาขึ้น การวิเคราะห์ทางสถิติใช้ conditional logistic regression ผลการศึกษา วัยรุ่นและเยาวชนที่ศึกษา 367 คน มีอายุเฉลี่ย 16 ปี เป็นชาย 89.1% พบว่า ลักษณะที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการกระทำรุนแรงและการกระทำความผิดในวัยรุ่น คือ ลักษณะทางครอบครัวได้แก่บิดาและมารดาแยกกันอยู่ (OR=3.955 CI=1.77 – 8.79) สมาชิกในครอบครัวใช้สารเสพติด(OR=3.73,95% CI = 1.70 – 8.17) บิดาดุด่าเฆี่ยนตี (OR =3.64 CI= 1.68-7.88 ลักษณะทางพฤติกรรมและสังคม ได้แก่ ใช้สารประเภท amphetamine (OR = 5.28 95% CI = 2.25 – 12.36) สูบบุหรี่ (OR = 3.51,95% CI = 1.55 – 7.93) เคยพบเห็นเหตุการณ์ที่รุนแรงหรือผิดกฎหมาย (OR = 2.50,95% CI = 1.27 – 4.92)ไม่เข้าสังคม (OR = 2.43, 95% CI = 1.15 – 5.15) พกพาอาวุธ (OR = 2.34, 95% CI = 1.10 – 5.00) และระดับผลการเรียนต่ำ (OR = 2.31, 95% CI = 1.09 – 4.90) บทสรุป การกระทำความรุนแรงและการกระทำความผิดในวัยรุ่นและเยาวชนสัมพันธ์กับลักษณะทางครอบครัว และลักษณะทางพฤติกรรมและสังคม ผู้ปกครองครูอาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องควรเพิ่มความเอาใจใส่ในการเฝ้าระวังวัยรุ่นและเยาวชนที่มีลักษณะเสี่ยงเหล่านี้ คำสำคัญ การกระทำความผิด ความรุนแรง วัยรุ่น เยาวชน
click here cheat on husband what is infidelity
husbands who cheat website why wifes cheat
link unfaithful husband why women cheat on husbands
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
aids pictures symptoms click aid symptoms
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage

Keywords: วัยรุ่น, ความรุนแรง, การทำความผิด, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, violent, violence, adolescence

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 103420702025

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ