เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13:การศึกษาเบื้องต้น

 

ผู้วิจัย/Authors: อรวรรณ ศิลปกิจ, ชัชวาล ศิลปกิจ, สมชาย จักรพันธุ์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13:การศึกษาเบื้องต้น

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2542,หน้า 166-175

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของนักกีฬาไทย 2. เพื่อสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของนักกีฬาไทย เครื่องมือ แบบสอบถามประกอบด้วยข้อคำถามเกี่ยวกับปัจจัยภายในของนักกีฬาไทย เครื่องมือ แบบสอบถามประกอบด้วยข้อคำถามเกี่ยวกับปัจจัยภายในของนักกีฬาปัจจัยภายนอกต่อนักกีฬาและการฝึกฝนด้านจิตวิทยาการกีฬา รวมทั้งหมด 52 ข้อ กลุ่มประชากรตัวอย่าง นักกีฬาจำนวน 72 คน จากประเภทกีฬา 5 ชนิดดังนี้ แฮนด์บอล ฟุตบอลหญิง โบว์ลิ่ง วินด์เซิฟ เรือพาย และยกน้ำหนัก ผลการศึกษา ปัจจัยภายในด้านสุขภาพจิตพบว่ากว่า ? ของนักกีฬามีปัญหานอนไม่หลับ บางส่วนตั้งเป้าหมายการแข่งขันเพียงเป็นการหาประสบการณ์ ปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับความสัมพันธกับผู้ฝึกสอนมีปัญหาบางประการ นักกีฬาส่วนน้อยมีปัญหาเรื่องแรงจูงใจเกิดความเครียดถ้าพลาด เกือบครึ่งของนักกีฬาเห็นว่าเงินรางวัลอัดฉีดมีผลต่อความเป็นอยู่และครอบครัว นักกีฬาส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาระหว่างเพื่อนร่วมกัน สำหรับการฝึกฝนด้านจิตวิทยา การกีฬา นักกีฬาฝึกปฏิบัติบ่อย ๆ เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ เกือบครึ่งหนึ่งของนักกีฬาฝึกปฏิบัติด้านการคลายเครียดบ้าง โดยที่เครื่องมือในการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะนักกีฬาจำนวน 41 ข้อ มีค่า Cronbach alpha มากกว่า 0.7 ในทั้งสามส่วนย่อยดังกล่าว
website link wife cheaters
unfaithful spouse cheat husband
website read here i dreamed my husband cheated on me
free abortion pill open when to get abortion
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: กีฬา, เอเชี่ยนเกมส์, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, สมรรถนะ, นักกีฬาไทย, sport

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทบวงมหาวิทยาลัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 103420702018

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ