เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พัฒนาการ และวุฒิภาวะทางสังคมของเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

 

ผู้วิจัย/Authors: อากร แสนไชย

ชื่อเรื่อง/Title: พัฒนาการ และวุฒิภาวะทางสังคมของเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2542,หน้า 149-155

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาพัฒนาการและวุฒิภาวะทางสังคมของเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์บ้านเด็กเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่เข้ามารับการสงเคราะห์เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี และระยะเวลามากกว่า 1 ปี รวมทั้งการหาความสัมพันธ์ของผลการทดสอบระหว่างพัฒนาการและวุฒิภาวะทางสังคมโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 63 คน เครื่องมือที่ใช้แบบคัดกรองวินิจฉัยพัฒนาการ Diagnostic Inventory for Children และทดสอบ Vineland Social Maturity Scale และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS PC เพื่อหาร้อยละและทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรตามสมมุติฐาน โดยใช้ X2 Correlation ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย 34 คน คิดเป็นร้อยละ 53.97 และเพศหญิง 29 คน คิดเป็นร้อยละ 46.03 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 1 ถึง 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.92 และแรกเกิด ถึง 1 ปี ร้อยละ 23.81 ซึ่งพบว่าเป็นเด็กกลุ่มที่ถูกทอดทิ้งในโรงพยาบาลและสถานที่อื่น ๆ ร้อยละ 44.44 ผลการตรวจพัฒนาการและวุฒิภาวะทางสังคม พบว่าจะเป็นเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าร้อยละ 84.1 วุฒิภาวะทางสังคมต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65.1 และเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการเข้ามาอยู่น้อยกว่า 1 ปี หรือมากกว่า 1 ปี นอกจากนั้นยังพบว่าความสัมพันธ์ของพัฒนาการและวุฒิภาวะทางสังคมต่ำกว่าเณฑ์ร้อยละ 65.1 และเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ ไม่พบความแตกต่างกันของผลพัฒนาการ และวุฒิภาวะทางสังคม ไม่ว่าจะเข้ามาอยู่น้อยกว่า 1 ปี หรือมากกกว่า 1 ปี นอกจากนั้นยังพบว่าความสัมพันธ์ของพัฒนาการและวุฒิภาวะทางสังคมมีความสัมพันธ์กันทางลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งแสดงว่ากลุ่มพัฒนาการปกติจะมีวุฒิภาวะทางสังคมไม่ดี หรือกลุ่มที่มีวุฒิภาวะทางสังคมดีแต่มีพัฒนาการช้า
click here cheat on husband what is infidelity
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
wife cheaters infidelity open
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
spy phone apps android go spyware for android phone
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
married men affairs go reasons why husbands cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: พัฒนาการ, เด็ก, จิตเวชเด็ก, เด็กกำพร้า, สุขภาพจิต, จิตวิทยา, child

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 103420702016

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ