เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัญหาการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ของหน่วยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 

ผู้วิจัย/Authors: ยุพดี ศิริวรรณ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ของหน่วยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2541-มกราคม 2542,หน้า 37-43

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการให้บริการสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต โดยการสำรวจผู้ให้คำปรึกษาจากแบบสอบถามจำนวน 295 ราย และผู้รับบริการจากแบบบันทึก ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2541 จำนวน 952 ราย วิเคราะห์และประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS PC จากผลการศึกษา ผู้ให้คำปรึกษา ร้อยละ 33.3 เห็นว่าจัดรูปแบบบริการไม่เหมาะสม ร้อยละ 30.1 ไม่มีสถานที่และอุปกรณ์แยกเฉพาะ ร้อยละ 20.9 ไม่มีโทรศัพท์ร้อยละ 20.9 ไม่มีโทรศัพท์สายตรง ผู้ให้คำปรึกษา ร้อยละ 59.8 ไม่เคยรับการอบรมบริการปรึกษาทางโทรศัพท์ร้อยละ 53 ไม่พร้อมให้บริการเพราะมีภาระงานอื่น ร้อยละ 40 ไม่มีความรู้และเทคนิคเพียงพอ ร้อยละ 16 ไม่พึงพอใจในการให้บริการ ร้อยละ 74 ไม่มีการนิเทศงาน ส่วนผู้รับบริการร้อยละ 70 เป็นหญิง อายุ 20-30 ปี อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 31.9 มีปัญหาสุขภาพจิตในวัยผู้ใหญ่ ร้อย 20.9 เป็นผู้ป่วยจิตเวชเดิม ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการให้บริการ 10 นาที ต่อราย
link how many guys cheat why women cheat on husbands
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
cheaters click here read
website open i dreamed my husband cheated on me
wife cheaters go open
why men have affairs redirect redirect
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
how to cheat on my husband site my wife cheated
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
women cheat on their husbands go why men cheat
how to cheat on wife go why wife cheated
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories

Keywords: ผู้ให้คำปรึกษา ปัญหาสุขภาพจิต บริการปรึกษาทางโทรศัพท์, โทรศัพท์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 103420701023

ISSN/ISBN: 2559-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ