เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภาวะเครียด กลไกการจัดการ กับภาวะเครียดและความคิดฆ่าตัวตายของคนไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

 

ผู้วิจัย/Authors: ธนู ชาติธนานนท์, สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, วนิดา พุ่มไพศาลชัย

ชื่อเรื่อง/Title: ภาวะเครียด กลไกการจัดการ กับภาวะเครียดและความคิดฆ่าตัวตายของคนไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2541-มกราคม 2542, หน้า 29-36

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เป็นการศึกษาผลกระทบของภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจต่อภาวะความเครียด กลไกการจัดการกับความเครียด และความรุนแรงของความคิดฆ่าตัวตายของคนไทย วิธีการศึกษา ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน คนไทยทั่วประเทศยกเว้นเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 7,462 รายโดยบุคคลของโรงพยาบาลจิตเวชในพื้นที่ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสำรวจข้อมูลประชากร แบบวัดความเครียด SPST-20 ของโรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่ และแบบวัดกลไกการจัดการกับความเครียดของ Jalowice ผลการศึกษา กว่าร้อยละ 86 ของประชากรได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติร้อยละ 38.3 รู้สึกเครียดมากถึงเครียดที่สุด (P<0.05) ผลกระทบส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางการเงิน จำนวน 560 รายหรือร้อยละ 7.5 หรือ 7,500 รายต่อประชากรหนึ่งแสนมีความคิดฆ่าตัวตาย ในจำนวนนี้ 25 ราย หรือร้อยละ 0.34 หรือ340 รายต่อประชากรหนึ่งแสนได้เคยพยายามฆ่าตัวตายแล้วแต่ไม่สำเร็จ (Attempted Suicide)ประชากรในภาคต่าง ๆ มีปฏิกริยาต่อภาวะวิกฤตที่ต่างกัน ภาคกลางและภาคเหนือรุนแรงที่สุดขณะที่ภาคใต้พบน้อยกว่า พบว่าความแตกต่างเหล่านี้อาจเกิดจาก การใช้กลวิธีในการรับมือกับความเครียด และปัจจัยทางจิตสังคมที่ต่างกัน กลวิธีรับมือกับความเครียดที่ได้ผลดีได้แก่ Confrontive,optimistic และ self-reliace สรุป ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อคนไทยอย่างสูง แต่ละภาคใช้กลวิธีในการรับมือกับภาวะวิกฤตต่างกัน และมีปัจจัยทางจิตสังคมต่างกัน ทำให้ปฏิกริยาตอบสนองแตกต่างกันออกไป เป็นหน้าที่ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องทำความเข้าใจ
My wife cheated on me click here all wives cheat
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
women looking to cheat link when a husband cheats
dating for married how women cheat meet to cheat
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: ภาวะเครียด, ความคิดฆ่าตัวตาย กลไกการจัดการกับความเครียดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ, เครียด, ฆ่าตัวตาย, stress,suicide

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 103420701020

ISSN/ISBN: 2559-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ