เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลกระทบด้านจิตสังคมของโรคลมชัก

 

ผู้วิจัย/Authors: อรวรรณ ศิลปกิจ, พงศ์เกษม ไข่มุกด์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลกระทบด้านจิตสังคมของโรคลมชัก

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2541 หน้า 115-121

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาผลกระทบด้านจิตสังคมของโรคลมชักต่อผู้ป่วยลมชัก ผู้ป่วยลมชักจำนวน 60 คน ตอบแบบสอบถามซึ่งสร้างโดยผู้วิจัย แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วนเพื่อประเมินผลกระทบด้านจิตสังคม ได้แก่ความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคม การดูแลตนเอง ความรู้สึกในคุณค่าตัวเองและเจตคติต่อยารักษาโรคลมชักผู้ป่วยแบ่งเป็นสองกลุ่มตามความรุนแรงของโรคซึ่งพิจารณาจากจำนวนยาที่รับประทานผลการศึกษาพบคะแนนรวมเฉลี่ยของผลกระทบด้านจิตสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างผู้ป่วยลมชักสองกลุ่ม เมื่อพิจารณารายด้านพบความแตกต่างระหว่างคะแนนรวมของความสัมพันธ์ในครอบครัว การดูแลตนเองและเจตคติต่อยารักษาโรคลมชักระหว่างสองกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญยกเว้นความรู้สึกในคุณค่าตัวเอง
click here catch a cheater what is infidelity
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
most women cheat women affair married men cheat
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: epilepsy, psychiatry, psychology, social, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, โรคลมชัก, ลมชัก, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กลุ่มงานประสาทวิทยา โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี

Code: 103410503005

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ