เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การให้บริการสุขภาพจิตของ รพศ./รพท./รพช. ในภาคกลางและภาคตะวันออก

 

ผู้วิจัย/Authors: ภัทรา ถิรลาภ, นิวัติ เอี่ยมเที่ยง, อริสสา ฤทธิกาญจน์

ชื่อเรื่อง/Title: การให้บริการสุขภาพจิตของ รพศ./รพท./รพช. ในภาคกลางและภาคตะวันออก

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2541 หน้า 46-56

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการให้บริการสุขภาพจิตของโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ในภาคกลางและภาคตะวันออกและศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการให้บริการสุขภาพจิต ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการให้บริการสุขภาพจิต กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในกลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์กลุ่มงานพยาบาลและฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ใน รพศ. รพท. และ รพช. ในเขต 1,2,3 และ 4 จำนวน 394 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมา รวบรวมข้อมูลโดยส่งทางไปรษณีย์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS/PC+ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และT-test ผลการวิจัย มีดังนี้ 1. การให้บริการสุขภาพจิตใน รพศ. รพท. รพช. ที่มีการดำเนินงานมากที่สุด คือ ด้านส่งเสริมสุขภาพจิต รองลงมาคือ ด้านป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ด้านบำบัดรักษาให้บริการในรูปแบบการตรวจรักษาร่วมกับผู้ป่วยทั่วไป ส่วนการฟื้นฟูสมรรถภาพจะมีการดำเนินงานน้อยที่สุด 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการให้บริการสุขภาพจิต คือ การมีแผนงานสุขภาพจิตและมีบุคลากรรับผิดชอบงานสุขภาพจิต และการได้รับการอบรมด้านสุขภาพจิต 3. ปัญหา อุปสรรคในการให้บริการสุขภาพจิตที่มากที่สุดคือ ขาดแคลนบุคลากรรองลงมาคือ บุคลากรขาดความรู้และทักษะ
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
how to spot a cheater how many people cheat open
wife cheaters website open
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
married looking to cheat open how can people cheat
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: community, psychiatry, ชุมชน, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, จิตเวชชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ศูนย์สุขภาพจิต 1 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 103410502012

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ