เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความพร้อมในการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์

 

ผู้วิจัย/Authors: สนาม บินชัย

ชื่อเรื่อง/Title: ความพร้อมในการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2541 หน้า 13-24

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาความพร้อมในการปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ในด้านเจตคติต่อการพยาบาลจิตเวชด้านทักษะในการพยาบาลจิตเวช และด้านพฤติกรรมส่วนตนที่เอื้อต่อการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช เปรียบเทียบความพร้อมในการปฏิบัติงาน จำแนกตามอายุ เพศ สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและการอบรมการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมด้านเจตคติต่อการพยาบาลจิตเวชด้านทักษะในการพยาบาลจิตเวช และด้านพฤติกรรมส่วนตนที่เอื้อต่อการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช ตัวอย่างประชากรเป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ จำนวน 49 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบค่าความเที่ยงแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที การทดสอบ ค่าเอฟ และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. พยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านเจตคติต่อการพยาบาลจิตเวชในระดับสูง ด้านทักษะในการพยาบาลจิตเวชระดับปานกลางและพฤติกรรมส่วนตนของพยาบาลเป็นแบบพฤติกรรมเอและพฤติกรรมบี จำนวนใกล้เคียงกัน 2. ความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้ง ด้านเจตคติต่อการพยาบาลจิตเวช ด้านทักษะในการพยาบาลจิตเวช และพฤติกรรมส่วนตนจำแนกตามอายุ เพศ สถานภาพทางวิชาชีพประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และการอบรมการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านเจตคติต่อการพยาบาลจิตเวช และด้านทักษะในการพยาบาลจิตเวช มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กันกับความพร้อมด้านพฤติกรรมส่วนตน
why most women cheat signs of infidelity
why men have affairs website married men who cheat with men
My wife cheated on me click here all wives cheat
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman open infidelity signs
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: nurse, psychiatric nursing, พยาบาล, ความพร้อมในการปฏิบัติงาน, การพยาบาลจิตเวช, พยาบาลจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ศูนย์สุขภาพจิตชัยนาท กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 103410502011

ISSN/ISBN: 2559-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ